Høring av skolerute for skoleårene 2025/2026 og 2026/2027

Østfold fylkeskommune legger ut på høring forskrift om skoleruter for skoleårene 2025/26 og 2026/27.

Forskriften gir informasjon om skole- og feriedager og gjelder for elever ved alle videregående skoler i Østfold fylkeskommune skoleårene 2025-2026 og 2026-2027.

Forslag til forskrifter

Send inn ditt høringssvar

Alle med interesse for forskrift om skolerute kan avgi høringsuttalelse. 

Frist for å sende inn høringssvar er 16. mai 2024.

Send inn ditt høringssvar på dette skjema

Bakgrunn for høringen

Fylkesutvalget i Østfold vedtok i møte 14.03.2024 å legge forslag til forskrift om skoleruter ut på høring. 

Ny opplæringslov § 14-1 andre ledd lyder: «Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 54 samanhengande veker i skoleåret. Kommunen og fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar for elevane (skolerute). Skole og feriedagane skal planleggjast slik at eksamen og nasjonale prøver kan gjennomførast».