Ønsker felles forståelse for Østfolds økonomi

Østfold fylkeskommune går inn i en fylkestingsperiode med behov for betydelig økonomisk tilpasning for å sikre en sunn økonomi. Derfor inviterte fylkesadministrasjonen toppkandidatene til fylkestinget i Østfold til seminar for å sikre felles forståelse for situasjonen.   

Pengesedler - Klikk for stort bilde Kristin Josefsen, Østfold fylkeskommune

– Jeg er veldig glad for at vi fikk til dette møtet. Omstillingsarbeidet som ligger foran oss vil kreve tydelig politisk eierskap og forankring, god innsikt og gode prosesser mellom folkevalgte, tillitsvalgte, ledere og ansatte.

Dagens møte er et godt utgangspunkt for denne dialogen, sier Solveig Helene Olsen, påtroppende fylkeskommunedirektør i Østfold fylkeskommune. 

Felles eierskap til løsninger

Fylkesrådet i Viken la 13. oktober frem sitt forslag til budsjett for Østfold for 2024. Dette er et såkalt nullbudsjett, der fylkesrådet samtidig påpeker at nivået for driftskostnader er for høyt. På grunn av omvalget i Østfold vil det påtroppende fylkestinget ha kort tid på seg til å jobbe med budsjettet for 2024. 

Solveig Helene Olsen snakker til forsamling av politikere - Klikk for stort bildePåtroppende fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen ga politikerne en innføring i den økonomiske omstillingen Østfold står ovenfor. Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune.

Torsdag 2. november inviterte derfor den påtroppende fylkesdirektøren første- og andrekandidatene fra alle de politiske partiene som stiller til fylkestingsvalg i Østfold til budsjettseminar for å gi et bilde av den økonomiske omstillingen Østfold står ovenfor. 

–  Felles forståelse av utfordringsbildet og eierskap til løsninger i det nye fylkestinget er avgjørende for en bærekraftig økonomiforvaltning i årene som kommer.  Alle steiner må snus i den kommende økonomiplanperioden for å skape økonomisk bærekraft og handlingsrom, sa Olsen på møtet. 

– Med dette møtet ønsker vi å gi best mulig informasjon til politikerne, både inn i valgkampen og inn i jobben de skal gjøre som folkevalgte i tiden som kommer. 

Behov for tilpasninger

Økonomisjef i nye Østfold fylkeskommune, Hans Jørgen Gade, ga politikerne en overordnet innføring i de økonomiske rammene til Østfold fylkeskommune i årene som kommer. 

Selv om fylkesrådets budsjettforslag for 2024 er satt opp i balanse, er det ikke tatt høyde for elevtallsvekst, vekst i antall lærlinger eller videreføring av kollektivtrafikken på 2023-nivå. Disse forholdene gjør at det er behov for tilpasninger ut over det fylkesrådet i Viken har foreslått.

– Ambisjonsnivået må samsvare med Østfolds faktiske inntekts- og utgiftsnivå, sier Gade. 

Krevende økonomi for hele kommunesektoren 

Håvard Moe fra KS Konsulent var invitert til seminaret for å si noe om hvordan endringene i samfunnet påvirker økonomien til norske kommuner og fylkeskommuner. 

Håvard Moe snakker til politikere fra talerstol.  - Klikk for stort bildeHåvard Moe snakket om hvordan endringene i samfunnet påvirker økonomien til norske kommuner og fylkeskommuner. Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune.

 – Kommune-Norge, og med det også det fylkeskommunale Norge, står ovenfor krevende tider, sa Moe. 

Han pekte særlig på de demografiske endringene med flere eldre med behov for pleie- og omsorgstjenester, utenforskap hos unge, og lave fødselstall.  

De kommende avdelingsdirektørene fra de store fagområdene i Østfold fylkeskommune ga også politikerne en innføring i framtidsutsiktene for fylkeskommunen. De orienterte blant annet om befolkning- og elevtallsutvikling, investeringer i videregående opplæring, bærekraftig prioritering av fylkeskommunens budsjettmidler for byggeprosjekter og utfordringer for kollektivtrafikken og fylkesveiene. 

–  Dere vil klare å skape balanse i budsjettet

Håvard Moe hadde imidlertid ikke bare dårlige nyheter med seg. Han spilte opp mulige veivalg og tilnærminger og avsluttet med å uttrykke tiltro til både folkevalgte og administrasjon i den nye fylkeskommunen.

 – Jeg kan betrygge dere på at dere kommer til å klare å skape balanse i budsjettet. Men det krever edruelighet og faktisk endring, og omstillingen må begynne nå, oppfordret han. 

Fylkeskommunedirektør Solveig Olsen legger frem et revidert budsjettforslag 6. desember. Her starter arbeidet med å tilpasse driften til nye økonomiske rammer. 

Dersom alt går som det skal etter fylkestingsomvalget i Moss kommune, kan det nye fylkestinget i Østfold konstitueres 11. desember

Budsjettet behandles endelig av det nye fylkestinget på todagersmøtet 21. og 22. desember.