Østfold-budsjettet: Viderefører tjenestetilbudet i 2024

Fylkesrådet i Viken foreslår å videreføre tjenestetilbudet for nye Østfold fylkeskommune i 2024. I årene framover gir den økonomiske situasjonen Østfold et behov for omstilling. 

- I en krevende økonomisk situasjon sikrer fylkesrådet tilbudet innen skole og kollektivtrafikk i 2024. Fylkesrådet legger fram et budsjett for trygg økonomisk styring til det beste for framtidige Østfold fylkeskommune, sier fylkesråd for finans og administrasjon Edvin Søvik (Ap).

Fredag 13. oktober presenterte han fylkesrådets forslag til årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for nye Østfold fylkeskommune, som etableres fra 1. januar 2024.

Se Viken fylkesråds forslag til budsjett og økonomiplan

Behov for omstilling

Nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner etableres fra 1. januar 2024 samtidig som Viken fylkeskommune avvikles. Fylkesrådet i Viken fylkeskommune har lagt vekt på å legge fram et budsjett som vil bidra til en så god start som mulig for Østfold fylkeskommune i 2024.

Budsjettforslaget legger i hovedsak til grunn en videreføring av Østfold fylkeskommunes andel av Viken fylkeskommunes budsjettramme og tjenestetilbud fra 2023 til 2024. Det vil være et omstillingsbehov utover økonomiplanperioden for fylkeskommunen. I 2024 er det budsjettert med omstillingsmidler. Dette skyldes blant annet at Østfold fylkeskommune har en relativt høy gjeldsgrad på 70 prosent i 2024, som forventes å øke til rundt 97 prosent i 2027.

- På bakgrunn av den økonomiske situasjonen vil det være behov for å gjøre tilpasninger i både drifts- og investeringsbudsjettet for Østfold fylkeskommune utover i denne økonomiplanperioden. Dette blir et viktig arbeid for nye Østfold fylkesting, forklarer Søvik.

Viderefører tidligere vedtatt politikk

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) fremhever at det jobbes for mer rettferdige og likeverdige tjenester.

- Budsjettforslaget viderefører midler og arbeid med viktige vedtatte strategier, satsinger og prioriteringer. Dette gjelder blant annet satsingen på helsefremmende skoler, og gratis skolemat, sier hun.

Fylkesrådet viderefører den vedtatte investerings- og rehabiliteringsplanen for fylkeskommunens skolebygg, med 24 millioner kroner årlig i perioden 2025-2027 til Østfold. Dette gir redusert vedlikeholdsetterslep i perioden for fylkeskommunens bygg. Bedre ivaretakelse av egne bygg er et viktig virkemiddel for reduserte klimagassutslipp. I Østfold fylkeskommune går midlene til inneklimaprosjektet på St. Olav videregående skole. 

Budsjettet for kultur, næring og klima i Østfold fylkeskommune videreføres i stor grad på samme nivå som tidligere år. Fylkeskommunen viderefører innsats for omstilling til lavutslippsamfunnet i samarbeid med både offentlige partnere og næringslivet gjennom klimapartnerskap. 

Fylkesrådet følger opp tidligere vedtak om nye lokaler for Fredrikstad tannklinikk. Som følge av prisstigninger og generelt økte kostnader de siste årene, må total kostnadsramme økes med 94 millioner kroner til om lag 220 millioner kroner totalt. Behovet for midlene kommer i 2025 og 2026, da det er forventet en ferdigstilt lokasjon i 2026. 

Satsing på kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken i Østfold fylkeskommune utføres av Østfold kollektivtrafikk (ØKT). De siste årene har kostnaden for drift av kollektivtrafikken økt betydelig, og dette skyldes blant annet at prispresset på innsatsfaktorene i kollektivtrafikken har vært svært høy. Prisøkningene på kollektivkontraktene er hovedsak drevet av høye drivstoffpriser, strømpriser og økte rentekostnader. I tillegg er de fleste kontraktene forhøyet med krav om nullutslipp, noe som har medført en betydelig økning i kostnader.

I tillegg til høye prisøkningene, har en stor andel av aktivitetene innenfor kollektivtrafikken tidligere blitt finansiert av statlige omstillingsmidler etter koronapandemien. Disse midlene faller bort i 2024. 
- For å opprettholde kollektivtilbudet i Østfold har fylkesrådet prioritert å bruke nesten 75 millioner kroner ekstra av egne midler på dette, sier Søvik.

- En god start for nye Østfold fylkeskommune

I oppdelingsprosessen vil fylkesrådet prioritere framdrift, ivaretakelse av ansatte og en god start for de tre nye fylkene. Fylkesrådet i Viken har i sitt budsjettforslag gjort tilpasninger på kort sikt, og har lagt til grunn allerede vedtatt politikk. 

Det er behov for å utforme en strategi for å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi for Østfold fylkeskommune, der budsjettrammene er tilpasset inntektsforutsetningene til fylkeskommunen. Dette vil være en oppgave for det nye fylkestinget i Østfold i økonomiplanperioden.

Dette skjer nå

Det er fylkestingene i de nye fylkeskommunene som vedtar budsjettet. Konstitueringen av Østfold fylkesting vil skje etter at fylkestingsomvalget i Moss kommune er gjennomført 27. november.