Helsefremmende skole

Askim videregående skole - en helsefremmende skole.

Hva innebærer det og hvordan merkes det i skolehverdagen vår?

I «Kriterier for helsefremmende videregående skoler i Østfold 2015» står det innledningsvis: «Med helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjoner, samt å ha systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet». Det finnes kriterier både for helsefremmende skole og helsefremmende arbeidsplass som vil hjelpe oss i arbeidet med å gjennomføre dette.

Fra november 2015 har vi hatt status som Helsefremmende skole. Hva har skjedd siden da?

Vi har jobbet med å legge til rette så alle kan ha et arbeidsmiljø hvor alle kan trives og være trygge. Dette gjelder både elever og ansatte. Ett tiltak har vært å ansette en miljøskapende bibliotekar, som er Guro Dyvesveen. Hun skal være med på å igangsette ulike tilbud som aktiviteter inne på biblioteket, i gymsalene og ute på skoleplassen. I tillegg skal hun være synlig i skolemiljøet og være lett å ta kontakt med. Guro er også folkehelsekoordinator. Hun deler denne stillingen med Sindre Storvik Luther, som også er idrettsfaglærer og RØRE-koordinator. Sammen vil de videreføre tiltakene som allerede er i gang, samtidig som de vil utvikle nye tilbud. Dette er et fint supplement til skolens elevtjeneste.

For de ansatte vil vi fortsette med trimtilbudene og alle inviteres til å delta i felles tilbud som sjakk og quiz på biblioteket og fysiske aktiviteter i midttimene.

I tillegg til dette hviler et stort ansvar på hver enkelt av oss gjennom aktivt å bidra til at alle har en god og trygg skolehverdag. Skole- og arbeidsmiljøet må være på en måte som gjør at hver enkelt trives og opplever mestring. Med dette som utgangspunkt vil læringsutbyttet bli stort og alle har mulighet til å gjennomføre det planlagte opplæringsløpet. Og dette oppnår vi med tett samarbeid og god kommunikasjon, ved å lytte til og ivareta hverandres ulikheter. Å være helsefremmende er å tenke forebyggende. Vi har alle muligheter til å lykkes med dette og vi gleder oss til å arbeide videre med det!