Tilpasset opplæring

Inkludering i skole handler om at alle elever skal oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til tilpasset opplæring.

Pixabay

Tilpasset opplæring

Skolen skal tilpasse utdanningen slik at den ivaretar elevenes ulike forutsetninger. Elevene skal oppleve å få være seg selv i et inkluderende fellesskap og å få like muligheter til å utvikle seg utfra sitt ståsted. Skolen skal gi elevene opplæring som ivaretar deres faglige og sosiale utvikling, og ved behov tilrettelegge for den enkelte med en individuell opplæringsplan (IOP).

Spesialundervisning

Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og spesialundervisning. Spesialundervisning skal ivareta muligheter til å nå realistiske mål dersom dette ikke lar seg gjøre innenfor ordinær (vanlig) opplæring.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Aktiviteter ved Askim vgs

Ved Askim videregående skole har vi bl.a. følgende aktiviteter innunder tilpasset opplæring:

  • Sykkelverksted
  • Vedproduksjon og -salg
  • Svømming
  • C-café (elevbedrift) som selger bakevarer og drikke til elever og ansatte
  • Mette Mager (elevbedrift) som selger varme lunsjretter til ansatte
  • Truckførerbevis

Kilder/les mer her:

Spesialundervisning
Spesialundervisning og tilrettelegging i skolen; hvem gjør hva?
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Veilederen Spesialundervisning