Skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Opplæringsloven kapittel 12 fastslår at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å oppfylle denne retten.

Glade ungdommer i sommerkveld - Klikk for stort bilde Simon Maage/Unsplash

Elevenes skolemiljø – Kapittel 12 i opplæringsloven:

Alle som arbeider på skolen, skal følge med på hvordan elevene har det. (Opplæringsloven §12-4 første ledd) Dette betyr at alle som er ansatt på skolen aktivt skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. De skal være særlig oppmerksom på sårbare elever.

Alle som er ansatt på skolen har også en plikt til å gripe inn dersom noen krenker en elev. Dette handler om å stoppe krenkelser som en ansatt selv er vitne til der og da. En krenkelse kan være verbal trakassering eller fysisk vold. 

Alle som arbeider på Borg vgs skal melde ifra til assisterende rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det bra på skolen. Man skal ha en lav terskel for å varsle. Det holder at man har en MISTANKE om at eleven ikke har det bra, og det trenger ikke være knyttet til mobbing eller trakassering. Det samme gjelder dersom man har mistanke om at en ansatt utsetter eller har utsatt en elev for krenkelser.  Da presiseres det at det skal varsles STRAKS. Det betyr at man ikke skal vente lenger enn til neste friminutt. Dersom det er mistanke om at en i ledelsen krenker en elev, skal det varsels direkte til fylkeskommunen.

Ved mistanke om at elev ikke har det bra, starter assisterende rektor umiddelbart undersøkelse av saken, samme dag dersom det er mulig.

I undersøkelsesfasen vil man kartlegge hva som har skjedd, omfanget, hvem som er involvert og om andre kan vite noe om situasjonen.  Formålet er å få et så godt bilde som mulig av det som har skjedd slik at man kan iverksette egnede tiltak. 

Alle involverte elever og voksne på skolen skal få komme med sitt syn på saken.

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det settes inn tiltak i samråd med elev og foresatte, og hele saksgangen skal dokumenteres av skolen.

Tiltakene skal evalueres sammen med elev og foresatte. Det settes en frist for evaluering av tiltak i tiltaksplanen.

Aktivitetspliktens 5 delplikter:

StegNårAktivitetAnsvarlig
1KontinuerligFølge med, observereAlle ansatte ved skolen
2Med en gangGripe inn. Den ansatte som ser, hører eller får mistanke om krenkende ord eller handlinger, griper inn i situasjonen der og da for å stoppe handlingen.Den ansatte
3Snarest muligMelde fra til assisterende rektor ved mistanke om at en elev ikke har det bra på skolenDen ansatte
2Snarest mulig

Undersøke saken og dokumentere.

Assisterende rektor har samtale med involverte parter.

Assisterende rektor i samarbeid med miljøveileder
3Snarest mulig

Aktivitetsplan

På bakgrunn av undersøkelsen, vurderes det om det skal lages en aktivitetsplan i samråd med elev og foresatte

Assisterende rektor i samarbeid med elev og foresatte
4Snarest muligSette inn tiltak i tråd med aktivitetsplanenAssisterende rektor 
5KontinuerligEvaluering av tiltak etter fastsatt planAssisterende rektor 

 

Vikens rammeverk for læring og ledelse i Vikenskolen er forpliktende for alle oss som arbeider med videregående opplæring i Viken.  Rammeverket skal bidra til at kvaliteten på opplæringen blir høy i alle klasserom og verksted. Målet for oss ved Borg vgs., er at opplæringen ved Borg skal være den beste for alle våre elever. Vikens felles holdninger om at 1) alle elever skal gjennomføre opplæringen, 2) elever med ulike utfordringer skal bli møtt på ulike måte og 3) alle elever skal bli best mulig rustet for videre liv, er utgangspunktet for alt arbeid rundt elevene våre.

Skolen skal være et sted der elevenes psykiske og fysiske helse styrkes. Skolen har forankret den helhetlige arbeidsmåten som en helsefremmende skole i skolens styringsdokumenter, årsplaner og rutiner for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.

Skolens kontinuerlige og forebyggende arbeid

Ved skolestart:

 • Like før dag. Elever som ønsker det, kan dagen før skolestart, få muligheten til å hilse på sin kontaktlærer og til å bli vist rundt på skolen og avdelingen.
 • Borg videregående skole er en Drømmeskole. Med det mener vi at skolen deltar i et skolemiljøprogram i samarbeid med organisasjonen Voksne for barn. Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, der de får brukt ressursene sine, og hvor den psykiske helsa til den enkelte elev fremmes. Du kan lese mer om Drømmeskolen her. Allerede første skoledag, vil du som ny elev, merke at vi er en Drømmeskole. Du vil bli godt tatt mot av din nye kontaktlærer og av elevmentorer. Elevmentorene er elever som har gått her på VG1 og nå går på VG2. I løpet av de to første skoleukene, vil vår miljøveileder, Shem Feka, komme sammen med elevmentorene og jobbe med klassemiljøet i alle VG1-klassene. Dette arbeidet følges opp av kontaktlærer og miljøveileder resten av skoleåret. 

Kontinuerlig:

 • Drømmeskolen - kontinuerlig arbeid med klassemiljø i alle VG1-klassene
 • Synlige voksne ved skoledagens start i fellesarealene, med tilbud om gratis havregrøt til elevene før 1.time starter. Synlige voksne i storefri, bl.a. i kantina
 • I tillegg til elevsamtale i løpet av de to første skoleukene, blir foreldrene invitert til foreldremøte før høstferien (september). Det informeres om helsefremmende skole i foreldremøtene
 • Foresatte og elever blir fulgt opp videre med direkte foreldresamtaler med kontaktlærere ved avslutning av første halvår.
 • Elevtjenesten organisert som et team bestående av miljøarbeider, NAV-veileder, karriere- og sosialpedagogisk rådgiver og helsesøster, med en utdanningsleder som hovedansvarlig for denne tjenesten, bidrar til et tverrfaglig samarbeid mellom de ulike instansene i elevtjenesten.
 • Skolehelsetjenestens undervisning i «Seksualitet og Samliv» har vi hatt i veldig mange år. Dette er et viktig bidrag for å forbygge god fysisk og psykisk helse for elevene
 • Hvert år markerer skolen Verdensdagen for psykisk helse. Vi søker hvert år om midler fra Verdensdagen til arrangement tilpasset våre elever
 • Elevrådet i samarbeid med skolens elevkontakt skal arbeide forebyggende med skolemiljø ved å gjennomføre trivselsskapende aktiviteter ved skolen. Kontinuerlig fra skolestart til skoleslutt.

 

Tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid

Skolen har ulike fora for samarbeid rundt elevene våre

 • Internt på skolen har vi satset med å bygge et lag rundt eleven, ved at klassens faglærere samarbeider rundt klassen og enkeltelever på tvers av fag. Slik vil voksne som er sammen med elevene alle skoletimene i løpet av en uke, snakke sammen og dele observasjoner og erfaringer rundt eleven og elevens læring.
 • Elevtjenesten er organisert som et team bestående av NAV-veileder, helsesykepleier, rådgivere og miljøarbeider. Disse ulike funksjonene har et tverrfaglig samarbeid rundt elevene våre.
 • PPT – samarbeider med elevtjenesten
 • Bedrifter som legger til rette for at elever kan få utplassering som en større del av sin opplæring
 • Politiet

Lenker til sentralt gitt informasjon

Rett til et trygt skolemiljø - Østfold Fylkeskommune

Skolemiljø (udir.no)