Skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Opplæringsloven kapittel 9 A fastslår at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å oppfylle denne retten.

Glade ungdommer i sommerkveld - Klikk for stort bilde Simon Maage/Unsplash

Elevenes skolemiljø – Opplæringslovens kapittel 9A:

Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og skal gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke om at elev ikke har det bra på skolen. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.

Ved mistanke om at elev ikke har det bra, skal skolen umiddelbart iverksette en undersøkelse av saken.

Alle ansatte ved skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle. Varsel skal leveres til assisterende rektor, som iverksetter undersøkelser umiddelbart, samme dag dersom det er mulig. I undersøkelsesfasen vil man kartlegge hva som har skjedd, omfanget, hvem som er involvert og om andre kan vite noe om situasjonen. Dersom eleven er under 18 år, skal foresatte informeres og involveres..

Etter undersøkelser kalles de ulike som er involvert, til samtaler. Det er svært viktig å snakke med alle parter om er involvert for å få et så riktig som mulig inntrykk av hva som er situasjonen

Involverte elever skal alltid høres, og i utarbeidelse av tiltak, skal man ta utgangspunkt i elevens beste.

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i samråd med elev og foresatte, og hele saksgangen skal dokumenteres.

Tiltakene skal evalueres sammen med elev og foresatte. Det settes en frist for evaluering av tiltak i tiltaksplanen.

Fra varsel mottas, følges delpliktene uten ugrunnet opphold, slik:

Steg

Når

Aktivitet

Ansvarlig

1

Snarest mulig

Gripe inn og varsel. Den ansatte som ser, høres eller får mistanke om krenkende ord eller handlinger, griper inn i situasjonen og varsler til nærmeste leder som igjen varsel assisterende rektor/rektor. Man kan også varsle direkte til assisterende rektor/rektor.

Den ansatte

2

Snarest mulig

Undersøke saken og dokumentere.

Assisterende rektor har samtale med involverte parter.

Assisterende rektor i samarbeid med fagleder

3

Snarest mulig

Aktivitetsplan

På bakgrunn av undersøkelsen, vurderes det om det skal lages en aktivitetsplan i samråd med elev og foresatte

Assisterende rektor i samarbeid med fagleder, elev og foresatte

4

Snarest mulig

Sette inn tiltak i tråd med aktivitetsplanen

Assisterende rektor og fagleder

5

Kontinuerlig

Evaluering av tiltak etter fastsatt plan

Assisterende rektor og fagleder

 

Vikens rammeverk for læring og ledelse i Vikenskolen er forpliktende for alle oss som arbeider med videregående opplæring i Viken.  Rammeverket skal bidra til at kvaliteten på opplæringen blir høy i alle klasserom og verksted. Målet for oss ved Borg vgs, er at opplæringen ved Borg skal være den beste for alle våre elever. Vikens felles holdninger om at 1) alle elever skal gjennomføre opplæringen, 2) elever med ulike utfordringer skal bli møtt på ulike måte og 3) alle elever skal bli best mulig rustet for videre liv, er utgangspunktet for alt arbeid rundt elevene våre.

Skolen skal være et sted der elevenes psykiske og fysiske helse styrkes. Skolen har forankret den helhetlige arbeidsmåten som en helsefremmende skole i skolens styringsdokumenter, årsplaner og rutiner for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.

Skolens kontinuerlige og forebyggende arbeid – tiltak, ansvar og tidsangivelse

Ved skolestart:

 • På Borg videregående har vi gjennom flere år hatt fokus på at det etableres et trygt klassemiljø ved skolestart, med god trivsel i klassen og en opplevelse av samhørighet i den enkelte klasse.  Kontaktlærerne følger et skolestartsprogram.  Skolestart og videre oppfølging av klassemiljø er samlet til en helhet vi kaller «Skolestart, trivsel og trygg skolehverdag»:
  • «Like før-dag» - Elever som ønsker, får muligheten til å komme til skolen dagen før skolestart for å hilse på kontaktlærer og bli vist rundt på avdelingen sin og skolen.
  • Den første skoleuka arbeides det med å etablere et trygt skolemiljø for elevene våre. Alle elevene våre har en mottakssamtale med sin kontaktlærer. Denne er viktig slik at kontaktlærer blir kjent med elevene sine, og den er viktig  med tanke på viktig informasjon som skolen bør ha kjennskap til.  Til skolestart høres også en egen trivselsdag med. Denne er for alle skolens elever, og alle deltar sammen med klassen sin og kontaktlærer. I klassene legges det også opp til en del bli-kjent aktiviteter, slik at man skal bli trygg på sine medelever så fort som mulig.
  • Elevtjenesten er rundt i alle klassene de første skoleukene for å presentere seg. Disse er viktige personer for elevene våre, og kan bidra innenfor flere områder, f. eks psykisk helse, utfordringer på skolen, karriereveiledning mm.

Kontinuerlig:

 • Synlige voksne ved skoledagens start i fellesarealene, med tilbud om gratis havregrøt til elevene før 1.time starter. Synlige voksne i storefri, bl.a. i kantina
 • I tillegg til elevsamtale i løpet av de to første skoleukene, blir foreldrene invitert til foreldremøte før høstferien (september). Det informeres om helsefremmende skole i foreldremøtene
 • Foresatte og elever blir fulgt opp videre med direkte foreldresamtaler med kontaktlærere ved avslutning av første halvår.
 • Elevtjenesten organisert som et team bestående av miljøarbeider, NAV-veileder, karriere-og sosialpedagogisk rådgiver og helsesøster, med en utdanningsleder som hovedansvarlig for denne tjenesten, bidrar til et tverrfaglig samarbeid mellom de ulike instansene i elevtjenesten.
 • Skolehelsetjenestens undervisning i «Seksualitet og Samliv» har vi hatt i veldig mange år. Dette er et viktig bidrag for å forbygge god fysisk og psykisk helse for elevene
 • Hvert år markerer skolen Verdensdagen for psykisk helse. Vi søker hvert år om midler fra Verdensdagen til arrangement tilpasset våre elever
 • Elevrådet i samarbeid med skolens elevkontakt skal arbeide forebyggende med skolemiljø ved å gjennomføre trivselsskapende aktiviteter ved skolen. Kontinuerlig fra skolestart til skoleslutt.

 

Tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid

Skolen har ulike fora for samarbeid rundt elevene våre

 • Internt på skolen har vi satset med å bygge et lag rundt eleven, ved at klassens faglærere samarbeider rundt klassen og enkeltelever på tvers av fag. Slik vil voksne som er sammen med elevene alle skoletimene i løpet av en uke, snakke sammen og dele observasjoner og erfaringer rundt eleven og elevens læring.
 • Elevtjenesten er organisert som et team bestående av NAV-veileder, helsesykepleier, rådgivere og miljøarbeider. Disse ulike funksjonene har et tverrfaglig samarbeid rundt elevene våre.
 • PPT – samarbeider med elevtjenesten
 • Bedrifter som legger til rette for at elever kan få utplassering som en større del av sin opplæring
 • Politiet

Lenker til sentralt gitt informasjon

Rett til et trygt skolemiljø - Viken fylkeskommune

Skolemiljø (udir.no)