Forslag: Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i Østfold og tildeling av innstillingsrett

Dette er forslag til reglement.

Endelig vedtak om reglementet gjøres av konstituerende møte i Østfold fylkesting i oktober 2023.

 

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Hjemmel
  1. 1.1 Hjemmel
  2. 1.2 Formål
  3. 1.3 Ikrafttredelse
 2. 2 Reglementets virkeområde
  1. 2.1 Retningslinjer for bruk av delegert myndighet
  2. 2.2 Myndighet i enkeltsaker
  3. 2.3 Omgjøring
  4. 2.4 Videredelegering
  5. 2.5 Fylkestingets kontroll
 3. 3 Fylkestinget
  1. 3.1 Myndighet fylkestinget ikke kan delegere etter kommuneloven
  2. 3.2 Myndighet fylkestinget ikke har delegert og derfor utøves av fylkestinget selv
 4. 4 Fylkesutvalget
  1. 4.1 Myndighet
  2. 4.2 Hovedoppgaver
   1. 4.2.1 Høringsuttalelser og innsigelser
   2. 4.2.2 Eierroller i selskaper og sameier
   3. 4.2.3 Innstille til fylkestinget
 5. 5 Hovedutvalgene
  1. 5.1 Myndighet
  2. 5.2 Hovedoppgaver
   1. 5.2.1 Høringsuttalelser og innsigelser
   2. 5.2.2 Særlig myndighet lagt til hovedutvalg for samferdsel, klima og miljø
   3. 5.2.3 Særlig myndighet lagt til hovedutvalg for opplæring og næring
   4. 5.2.4 Særlig myndighet lagt til hovedutvalg for folkehelse, kultur og inkludering
   5. 5.2.5 Innstilling til fylkestinget
 6. 6 Fylkesordfører
  1. 6.1 Myndighet
 7. 7 Andre fylkeskommunale råd og utvalg
  1. 7.1 Partssammensatt utvalg
  2. 7.2 Kontrollutvalget
   1. 7.2.1 Kontrollutvalgssekretariatet
  3. 7.3 Fylkesrevisjon
  4. 7.4 Saksfordelingsutvalget
  5. 7.5 Fylkeskommunens klagenemnd
  6. 7.6 Karakterklagenemnda
  7. 7.7 7.7 Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, og ungdomsrådet
  8. 7.8 Flerkulturelt råd
  9. 7.9 Yrkesopplæringsnemnda
  10. 7.10 Trafikksikkerhetsutvalget
 8. 8 Særlig om innstillingsrett til folkevalgte organer
  1. 8.1 Innstillingsrett
  2. 8.2 Innstillingsrett til fylkestinget
  3. 8.3 Innstillingsrett til øvrige folkevalgte organer
 9. 9 Fylkeskommunedirektøren
  1. 9.1 Myndighet
  2. 9.2 Nærmere om utøvelse av offentligrettsligmyndighet
  3. 9.3 Nærmere om utøvelse av privatrettsligmyndighet
 10. 10 Delegering av myndighet til særlige organer
  1. 10.1 Regionalt forskningsfond Viken
 11. 11 Delegering etter særlovgivning