Forslag: Reglement for eldrerådet i Østfold fylkeskommune

Dette er forslag til reglement.

Endelig vedtak om reglementet gjøres av konstituerende møte i Østfold fylkesting i oktober 2023.

1 Hjemmel og gyldighet

1.1 Hjemmel

Reglementet er fastsatt av fylkestinget i Østfold fylkeskommune 18.10.23, med hjemmel i lov 22. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 5-13, 5-2 og 5-12, og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt veilederen utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Eldrerådet er i kommuneloven § 5-2 definert som «annet kommunalt organ» og skal følge de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.

1.2 Virkeområde og formål

Eldrerådet skal bidra til at eldre blir sikret en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører eldre som gruppe, eksempelvis tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering.
Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen.

2 Valg og sammensetning

Fylkestinget velger medlemmer til eldrerådet. Organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet.
Virkeperioden er fire år og følger fylkestingsperioden (jf. kommuneloven § 5-12). Eldrerådet skal bestå av ni medlemmer

  • syv medlemmer fremmet fra interesseorganisasjoner/brukerrepresentanter
  • to medlemmer fra fylkestinget

Varamedlemmer fremmet fra organisasjoner skal være i nummerert rekkefølge.
Medlemmer fra fylkestinget skal ha personlige varamedlemmer.

Eldrerådet skal ha en bred sammensetning med hensyn til alder, kjønn, geografi og organisasjonsbakgrunn. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år, jf. kommuneloven § 5-12.

Eldrerådet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder.

3 Oppgaver

Eldrerådet skal gis anledning til å uttale seg til utvalg med vedtaksmyndighet og til fylkestinget i alle saker som gjelder eldre. Uttalelsene fra eldrerådet skal følge saken til endelig avgjørelse i fylkestinget eller andre utvalg med vedtaksmyndighet.

Eldrerådet kan på fritt grunnlag be om å få delta tidlig i saksbehandling, planprosesser mv. Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp og utrede saker.
Eldrerådet kan drive informasjonsarbeid både utad og innad i fylkeskommunen. Eldrerådet kan sende egne pressemeldinger, brev, uttalelser og egne høringssvar.

Leder og nestleder skal ha møter med fylkesordfører og fylkeskommunedirektør to ganger i året.

4 Andre bestemmelser

4.1 Saksbehandling, møteordning, med videre

Fylkesordfører/møteleder kan gi eldrerådets leder, eller den som leder utpeker, møte - og talerett i fylkestinget og andre folkevalgte organer i de konkrete saker rådet har behandlet, før saken tas til behandling.

Møter skal holdes etter oppsatt plan samordnet med fylkestingets møter. Møtene skal være åpne dersom det ikke foreligger forhold som gjør at møtet lukkes, jf. kommuneloven § 11-5.

Leder av eldrerådet setter opp saksliste, med bistand fra politisk sekretariat.
Innkallingen sendes til organets medlemmer som hovedregel syv dager før møtet. Det skal føres møtebok fra møtene. Innkallinger og protokoller publiseres på Østfold fylkeskommunes nettsider.

For å være vedtaksføre må minst halvparten av medlemmene være til stede og avgi stemme i den aktuelle saken. I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.

4.2 Møteplikt

Medlemmene i eldrerådet plikter å møte med mindre det foreligger gyldig forfall. Et medlem eller et innkalt varamedlem som er forhindret fra å møte, skal snarest mulig melde dette til møtelederen/sekretariatet og opplyse om forfallsgrunnen.

Må et medlem søke møteleder om permisjon under møtet, gjelder krav om gyldig forfall på samme måte. Møteleder (ved sekretariatet) kaller straks inn varamedlem i henhold til kommunelovens regler. Det samme gjøres når møteleder er kjent med at en representant må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møte. Søknad om forfall/permisjon avgjøres av møteleder.

4.3 Politisk sekretariat

Politisk sekretariatet sørger for bistand til eldrerådet. Omfanget og innholdet skal være tilstrekkelig til at rådet kan utføre sine oppgaver på en god måte.
Sekretariatet er koordinator for rådet, i tillegg til å ta seg av eventuelle saksforberedelser, utsending av papirer og ha ansvar som møtesekretær.

Rådet eller sekretariatet kan be om faglig bistand fra fylkeskommunens administrasjon.

4.4 Årsmelding

Eldrerådet skal hvert år legge fram årsmelding for fylkestinget.

4.5 Økonomi

Fylkestinget skal vedta budsjett for eldrerådet. Rådet har rett til å uttale seg før fylkestinget vedtar budsjett.

Eldrerådet disponerer eget budsjett. Budsjettet skal dekke utgifter til møteavvikling, reiseutgifter, overnatting, kursvirksomhet, befaring samt utgifter til konferanser arrangert av rådet.