Forslag: Reglement for klagenemnda

Dette er forslag til reglement.

Endelig vedtak om reglementet gjøres av konstituerende møte i Østfold fylkesting i oktober 2023.

1 Hjemmel og gyldighet

1.1 Hjemmel 

Reglementet er fastsatt av fylkestinget i Østfold 18.10.2023 med hjemmel i forvaltningsloven § 28, andre ledd.

1.2 Virkeområde og avgrensninger 

Reglementet gjelder for klagenemnda i Østfold fylkeskommune.

1.3 Formål 

Formålet med klagenemnda er å sikre forsvarlig saksbehandling, riktige vedtak og trygge den enkeltes rettssikkerhet.

1.4 Ikrafttredelse og endringer 

Reglementet trer i kraft når det er vedtatt av fylkestinget.

2 Innledende bestemmelser

2.1 Sammensetning og valg  

Klagenemnda består av 3 medlemmer samt varamedlemmer som velges for hele valgperioden. Klagenemnda velges av fylkestinget. Fylkestinget velger leder og nestleder.

2.2 Forberedelse av saker  

Lederen setter opp saksliste for det enkelte møte, etter at sakene er forberedt av fylkesadvokaten.

3 Myndighet og oppgaver  

3.1 Klagenemndas oppgaver og myndighet 

Klagenemnda er fylkeskommunens særskilte klagenemnd i h.h.t. forvaltningslovens § 28 annet ledd. Klagenemnden er klageinstans for alle enkeltvedtak truffet av administrasjonen eller folkevalgt organ (unntatt fylkestinget), med mindre annet følger av lov eller er vedtatt av fylkestinget.  

Klagenemnda har kompetanse til å prøve om det er lagt riktig faktum til grunn, om lovbestemmelser og regelverk er riktig anvendt, om saksbehandlingen har vært korrekt og om forvaltningsskjønnet er tilfredsstillende og rimelig, jf. forvaltningsloven § 34. Klagenemnda kan ta hensyn til nye omstendigheter i saken og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Klagenemnda kan ikke unnlate å vurdere forhold som er tatt opp av klageren. Hvis klagenemnda ikke gjør endringer i det påklagede vedtaket, blir dette stadfestet.  

Dersom det gjøres endringer i vedtaket, har klagenemnda valget mellom selv å treffe nytt vedtak eller å oppheve underinstansens vedtak og sende saken tilbake til hel eller delvis ny behandling. Klagenemnda er forpliktet til å gi en begrunnelse for sitt vedtak, jf. forvaltningsloven § 24. 

For øvrig fremkommer klagenemndas myndighet av reglement for delegasjon og tildeling av innstillingsrett.

4 Klagenemndas møter  

4.1 Gjennomføring av møter 

Klagenemnda fatter vedtak i møte. 

Møtene i klagenemnda holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt, eller lukkes i medhold av andre grunner i medhold av kommuneloven § 11-5.  

Møtet holdes i henhold til møteplanen vedtatt av fylkesutvalget, eller når leder mener det er behov.  finner behov. 

Møtene ledes av klagenemndas leder eller nestleder.  

Innkalling og sakspapirer sendes klagenemndas medlemmer i rimelig tid, og som hovedregel 7 dager før møtet. 

Møtet kunngjøres på en hensiktsmessig måte etter kommunelovens bestemmelser.

4.2 Vedtaksførhet 

Klagenemnda er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede.

4.3 Møtebok 

Leder har ansvar for at det føres møtebok fra klagenemndas møter.  

Protokollen skal inneholde angivelse av hvert møte med møtested og tid, innkallingens dato, hvem som møtte og hvem som var fraværende, hvilke saker som ble behandlet, hvilke vedtak som ble truffet og avstemningsresultat, vedtaksforslag og voteringer.  

Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i protokollen. Det samme gjelder for vedtak om at et medlem er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.