Forslag: Reglement for trafikksikkerhetsutvalget​

Dette er forslag til reglement.

Endelig vedtak om reglementet gjøres av konstituerende møte i Østfold fylkesting i oktober 2023.

1 ​​Hjemmel og gyldighet

1.1 Hjemmel

Reglementet er fastsatt av fylkestinget i Østfold fylkeskommune 18.10.2023, med hjemmel i lov 22. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 5-7 og 5-13.

1.2 Virkeområde og formål 

Fylkestinget oppretter et trafikksikkerhetsutvalg i Østfold fylkeskommune for å ivareta ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket etter vegtrafikkloven § 40 a. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om at fylkeskommunen pålegges å utarbeide og gjennomføre ulike tiltak knyttet til trafikksikkerhet (jfr. lov av 19.6.2009).  

Gjennom samordning, informasjons- og kunnskapsutveksling innenfor trafikksikkerhetsområdet, skal trafikksikkerhetsutvalget fremme folkehelse og understøtte folkehelsearbeidet i kommunene i henhold til folkehelseloven § 5, 20 og 21 (jf. Lov av 24.06.2011). I tillegg til å bidra til nullvisjonen, skal utvalget bidra til målene om mer aktiv transport (herunder målet om at 80% av barn og unge skal gå eller sykle til skolen, nullvekstmålet i byområder og målet om sykkelandel på 8% av alle reiser). 

Trafikksikkerhetsutvalget skal være et rådgivende organ og en arena for samordning av offentlig og frivillig trafikksikkerhetsarbeid i Østfold. Videre skal utvalget være et fora for informasjonsformidling, samarbeid og koordinering. Utvalget skal holdes orientert om, og drøfte aktuelle problemstillinger innen trafikksikkerhet. 

Trafikksikkerhetsarbeidet skal være basert på Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, FNs bærekraftsmål samt regionale planer.

2 Valg og sammensetning 

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg opprettes med 5 medlemmer som velges av fylkestinget med slik fordeling: 

  • Medlemmer velges fra hovedutvalg for samferdsel, klima og miljø med personlig varamedlem. 
  • 1 medlem velges fra hovedutvalg for opplæring og næring med personlig varamedlem. 
  • 1 medlem velges fra hovedutvalg for folkehelse, kultur og inkludering med personlige varamedlemmer.

Funksjonstiden til valgte medlemmer og varamedlemmer følger fylkestingsperioden. Trafikksikkerhetsutvalget skal til enhver tid ledes av leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og klima.

2.1 Konsultative samarbeidspartnere 

Konsultative samarbeidspartnere bør være representanter fra: 

  • Regionrådene 
  • Politiet 
  • Utrykningspolitiet 
  • Statens vegvesen 
  • Trygg Trafikk

De faglige/konsultative samarbeidspartnerne inviteres til møter i saker for eventuelt å holde innlegg og besvare spørsmål.  Antallet konsultative samarbeidspartnere kan utvides slik Trafikksikkerhetsutvalget finner hensiktsmessig.

3 Saksbehandling 

3.1 Møteordning, med videre 

Trafikksikkerhetsutvalget ivaretar sine funksjoner iht. Kommunelovens generelle forvaltningsbestemmelser for fylkeskommunale utvalg, herunder bestemmelser om: bl.a. møteprinsippet, åpne eller lukkede møter, møtefastsettelse, saksliste, innkalling, møteledelse, vedtaksførhet, og avstemminger, jamfør kommunelovens kapittel 11.  

Trafikksikkerhetsutvalget holder møte 3-4 ganger i året, eller når lederen finner det tjenlig. Innkalling til møtene skal være skriftlig og utsendes med rimelig varsel. Det skal føres protokoll fra utvalgets møter.  

Trafikksikkerhetsutvalget eller møtelederen kan gi andre anledning til å delta i møtene med talerett i spesielle saker eller anledninger. 

Fylkesdirektøren stiller sekretariatshjelp til disposisjon.

3.2 Vedtaksmyndighet 

Trafikksikkerhetsutvalget har vedtaksmyndighet innenfor sitt område, herunder tilskudd til trafikksikkerhet og trafikksikkerhetsprisen. 

3.3 Budsjett og årsmelding 

Trafikksikkerhetsutvalget skal ha eget budsjett til disposisjon. 

Trafikksikkerhetsutvalget skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for fylkestinget.