Forslag: ​​Reglement for ungdommens fylkesråd​

Dette er forslag til reglement.

Endelig vedtak om reglementet gjøres av konstituerende møte i Østfold fylkesting i oktober 2023.

1 Hjemmel og gyldighet 

1.1 Hjemmel

Reglementet er fastsatt av fylkestinget i Østfold fylkeskommune den 18.10.2023, med hjemmel i lov 22. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 5-13, 5-2 og 5-12, og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt veilederen utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ungdomsråd er i kommuneloven § 5-2 definert som «annet kommunalt organ» og skal følge de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.

1.2 Virkeområde og formål

Ungdommens fylkesråd skal bidra til at ungdom blir sikret en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem.  

Rådet tar opp saker av prinsipiell karakter som berører ungdom. Ungdommens fylkesråd er et rådgivende organ for fylkeskommunen.  

Ungdommens fylkesråd skal være et talerør for ungdom i Østfold, og skal fremme unges interesser i fylket. Ungdommens fylkesråd skal stimulere til samfunnsengasjement blant ungdom. Ungdommens fylkesråd skal være partipolitisk uavhengig.

1.3 Ungdommens fylkesting i Østfold

Det avholdes to ungdommens fylkesting (stormøter/ungdomskonferanser) i året. Ungdommens fylkesting skal være en møteplass og læringsarena for ungdom i fylket, og skal innstille medlemmer til ungdommens fylkesråd. 

Til ungdommens fylkesting inviteres: 

 1. Representanter fra ungdomsråd i alle kommunene i Østfold 
 2. En representant fra hvert ungdomsråd i kommuner med færre enn 20 000 innbyggere 
 3. To representanter fra hvert ungdomsråd i kommuner med flere enn 20 000 innbyggere 
 4. En representant fra elevrådet ved hver videregående skole i fylket, både offentlige og privat
 5. En representant fra et eventuelt fylkeselevråd 
 6. En representant fra et eventuelt lærlingråd 
 7. Det holdes av 15-20 åpne plasser som er søkbare for ungdommer som ikke er tilknyttet kommunale ungdomsråd eller elevråd 
  1. Dersom noen ungdomsråd eller videregående skoler ikke kan fylle sine plasser, overføres disse plassene til åpne plasser 
 8. Regionale interesseorganisasjoner for ungdom er ikke invitert til å sende representanter med stemmerett, men kan delta som observatører, og har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet til valgkomiteen

På årsmøtet skal det være en valgkomité som fremmer forslag til medlemmer til ungdommens fylkesråd. Dette vedtas av ungdommens fylkesting, og legges deretter fram som innstilling til fylkestinget for vedtak. Valgkomiteen skal sikre kjønnsbalanse i henhold til regelverket og god geografisk spredning fra hele Østfold, i tillegg til bred sammensetning med hensyn til alder og bakgrunn. 

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer fra det sittende ungdommens fylkesråd, med bistand fra to rådgivere (for eksempel en fra ombud for barn og unge, og en fra fylkestingets sekretariat.   

På årsmøtet skal det vedtas en plattform som gir viktige signaler fra ungdom i Østfold og legger føringer for ungdommens fylkesråds arbeid. Plattformen skal vedtas med 2/3 flertall. 

Det andre årlige stormøtet i ungdommens fylkesting kan brukes til å få innspill i saker, orientere om og få tilbakemeldinger på arbeidet i ungdommens fylkesråd, revidering av plattform, med mer.

1.4 Valg og sammensetning

Fylkestinget velger medlemmer til ungdommens fylkesråd, etter innstilling fra ungdommens fylkesting i Østfold. Organisasjoner som representerer ungdom, har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet. Rådet skal ha en bred sammensetning med hensyn til alder, kjønn, geografi og bakgrunn. Ungdommens fylkesråd skal bestå av 9 medlemmer.

 1. Nedre aldersgrense: har begynt i 8. klasse og er fylt 13 år
 2. Øvre aldersgrense: ikke være fylt 19 år på valgtidspunktet (jamfør kommuneloven § 5-12) Virkeperioden for ungdomsråd er inntil to år, jamfør kommuneloven § 5-12.

Ungdommens fylkesråd skal ha følgende valgordning: Hvert år skal 3 av medlemmene velges for 1 år og 3 av medlemmene velges for 2 år, slik at 2/3 av ungdommens fylkesråd er på valg hvert år.  

Det velges fire varamedlemmer. Funksjonstiden for ungdommens fylkesråd er fram til de nye medlemmene er valgt i fylkestinget. Medlemmene kan søke om fritak fra rådet.  

Ungdommens fylkesråd konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges av og blant medlemmene hvert år etter oppnevning i fylkestinget.

1.5 Oppgaver

Ungdommens fylkesråd skal gis anledning til å uttale seg til utvalg med vedtaksmyndighet og til fylkestinget. Ungdommens fylkesråd har rett til å uttale seg i alle saker de selv mener er aktuelle for ungdom. 

Uttalelsene fra ungdommens fylkesråd skal følge saken til endelig avgjørelse i fylkestinget eller andre utvalg med vedtaksmyndighet. 

Ungdommens fylkesråd kan på fritt grunnlag be om å få delta tidlig i saksbehandling, planprosesser med videre.

Ungdommens fylkesråd kan på eget initiativ ta opp og utrede saker. 

Ungdommens fylkesråd kan drive informasjonsarbeid både utad og innad i fylkeskommunen. 

Ungdommens fylkesråd kan sende egne pressemeldinger, brev, uttalelser og egne høringssvar. 

Leder og nestleder skal ha møter med fylkesordfører og fylkeskommunedirektør to  ganger i året.

2 Andre bestemmelser

 2.1 Saksbehandling, møteordning, med videre

Fylkesordfører/møteleder kan gi rådets leder, eller den som leder utpeker, møte- og talerett i fylkestinget og andre folkevalgte organer i de konkrete saker rådet har behandlet, før saken tas til behandling.  

Møter skal holdes etter oppsatt plan samordnet med fylkestingets møter. Møtene skal være åpne dersom det ikke foreligger forhold som gjør at møtet lukkes, jf. kommuneloven § 11-5. 

Leder av ungdommens fylkesråd setter opp saksliste, med bistand fra sekretariatet. 

Innkallingen sendes til organets medlemmer som hovedregel syv dager før møtet. Det skal føres møtebok fra møtene. Innkallinger og protokoller publiseres på Østfold fylkeskommunes nettsider. 

For å være vedtaksføre må minst halvparten av medlemmene være til stede og avgi stemme i den aktuelle saken. I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.

2.2 Møteplikt

Medlemmene av ungdommens fylkesråd plikter å møte med mindre det foreligger gyldig forfall. Et medlem eller et innkalt varamedlem som er forhindret fra å møte, skal snarest mulig melde dette til møtelederen/sekretariatet og opplyse om forfallsgrunnen. 

Må et medlem søke møteleder om permisjon under møtet, gjelder krav om gyldig forfall på samme måte. Møteleder (ved sekretariatet) kaller straks inn varamedlem i henhold til kommunelovens regler. Det samme gjøres når møteleder er kjent med at en representant må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møte. Søknad om forfall/permisjon avgjøres av møteleder.

2.3 Politisk sekretariat

Politisk sekretariat sørger for bistand til rådet. Omfanget og innholdet skal være tilstrekkelig til at rådet kan utføre sine oppgaver på en god måte. 

Sekretariatet er koordinator for rådet, i tillegg til å ta seg av eventuelle saksforberedelser, utsending av papirer og ha ansvar som møtesekretær. 

Rådet eller sekretariatet kan be om faglig bistand fra fylkeskommunens administrasjon.

2.4 Årsmelding

Ungdommens fylkesråd skal hvert år legge fram årsmelding for fylkestinget.

2.5 Økonomi

Fylkestinget skal vedta budsjett for ungdommens fylkesråd. Rådet har rett til å uttale seg før fylkestinget vedtar budsjett. 

Ungdommens fylkesråd disponerer eget budsjett. Budsjettet skal dekke utgifter til møteavvikling, reiseutgifter, overnatting, kursvirksomhet, befaring samt utgifter til konferanser arrangert av rådet.