Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Dette er handlingsplanen for arbeidet på Frederik II videregående skole, med oversikt over det forebyggende arbeidet.

Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø

Kapittel 9A i opplæringsloven slår fast at elevene skal ha det trygt og godt på skolen, slik at de trives og kan lære best mulig. Reglene gir elevene en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen skal jobbe på best mulig måte med skolemiljøet. 

Her finner du handlingsplanen: Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø ved Frederik II vgs (PDF, 309 kB)

Alle ansatte har aktivitetsplikt og rektor har det øverste ansvaret

Alle på skolen har plikt til å bidra og rektor har det øverste ansvaret for at skolemiljøet er trygt og godt for alle. Skolen skal jobbe forebyggende og informere og involvere elever, foresatte og ulike råd og utvalg i arbeidet.

I opplæringsloven står det også at alle ansatte på skolen har en aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø. Denne plikten går ut på å:

 • følge med
 • gripe inn
 • varsle
 • undersøke
 • sette inn tiltak
 • dokumentere

Skolen følger rutinene som Viken fylkeskommune har for hvordan vi skal jobbe for å avdekke om noen ikke har det trygt og godt, og hva vi skal gjøre hvis vi har mistanke om mobbing eller krenkelser. I rutinen står det blant annet hvem som har ansvar for hva. Se skoleeiers rammer for arbeid med skolemiljøsaker under.

Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø. Østfold fylkeskommunes føringer for skolenes skolemiljøarbeid.

Forebyggende arbeid ved Frederik II

Siden høsten 2017 har skolen organisert skolen slik at lærere, ledere og elevtjeneste kommer tett på enkelteleven og grupper av elever. Målet er å fange opp elever som ikke trives eller som ikke har faglig utbytte tidligst mulig. Under ser du en oversikt over det planlagte arbeidet. 

 

HvaHvordanNårAnsvar
Informasjon om innhold, plikter og krav i opplæringsloven kapittel 9A og i skolens ordensreglementInformasjon til ansatteVed skolestartRektor/ ledelsen
Informasjon til elever og foresatte i skriv ved skolestartVed skolestartKontaktlærere
Informasjon til foresatte i foreldremøterForeldremøte ved skolestartRektor/ ledelsen
Skriftlig informasjon på skolens hjemmeside og i «Handlingsplan trygt og godt skolemiljø»Alltid tilgjengeligRektor/ ledelsen
Synlig og tilgjengelig elevtjenesteSkolen har et mål om å ha en tverrfaglig elevtjeneste som gir en helhetlig oppfølging av elevene. I dag består elevtjenesten av rådgivere, miljøterapeut, miljølærer og assistenter. I tillegg har skolen helsesykepleier (-e), NAV veileder og en minoritetsrådgiver.Ved skolestart og på temadagerElevtjenesten
Aktiv skolestart, med fadderordning i regi av elevrådetBli kjent-, trygghets- og trivselsskapende aktiviteter i og utenfor klassen de første skoledageneOppløst timeplanElevrådet har hovedansvar, med støtte fra kontaktlærere, faglærere og elevtjenesten
IKO arbeidet, «Laget rundt eleven» (se årshjul under)

Siden 2017 har Frederik II jobbet systemisk for å få oversikt over elevene gjennom IKO. Gjennom Identifisering og kartlegging får vi bedre forutsetninger for å se elevene, og rigge skoledagene best mulig for den enkelte (oppfølging). Dette gir gode betingelser for et trygt og godt skolemiljø.

 

Se IKO årsplan

Årshjul IKO.docx

Lærere, kontaktlærere, ledere jobber i team og søyler rundt elever/ klasser.
Elevrådet, russestyret, Unge motivatorer (MOT)Elevgruppene jobber med temaer, og bidrar gjennom året med opplegg for å fremme helse, miljø og trygghetGjennom skoleåretElever, lærere, miljøterapeut, ledere og rektor
Aktiviteter gjennom skoleuka og skoleåretAktiviteter tilgjengelig daglig, ettermiddagsaktiviteter på tirsdager og flere aktivitetsdager gjennom skoleåretFriminutt, midttimer, ettermiddager på tirsdager og minimum 2 hele dager i løpet av skoleåretMiljøterapeut og miljø- arbeidere styrer mye av den løpende aktiviteten. Idrettsavdelingen holder i aktivitetsdager
Samarbeid med russenTrygghetsskapende arbeid gjennom skoleåret og russetidenStarter egentlig på vg1, men i hovedsak gjennom skoleåret på vg3Skolens ledelse og elevtjenesten
Skolens utviklingsarbeidFokus på IKO og inkluderende skolemiljøKontinuerligLedelsen og ansatte

Oppfølging av relevante elevundersøkelser

 

 

Kartlegging av styrker og utfordringer. Setter mål og iverksetter tiltak. EvalueringerUndersøkelsene gjennomføres november til mars, men arbeidet pågår hele skoleåretLedelsen og ansatte
MOT skoleFrederik II er en MOT skole. MOT jobber for å utvikle robust ungdom og klassekulturer der alle er inkludert. Frederik II tror dette arbeidet er med på å skape et varmere og tryggere skolemiljø, og samfunn.12 økter på 90 minutter gjennom 2 årMOT coacher, lærere og ledelsen
TRYGG læringTrygg læring  for skolen er et systemtiltak som omfatter elever, lærere og skoleledelse, og skjer gjennom undervisning, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering. Fokusområde på SSR Miljøarbeidere på SSR
 • Aktiv skolestart med fadderordning i regi av elevrådet. Elevrådet tok våren 2022 initiativ til å rigge skolestart på en slik måte at nye elever raskere ble kjent med hverandre, og med elever på trinnet over. Dette ble prøvd ut ved skolestart 2022-23, og vil videreføres.  
   
 • Godt foreldresamarbeid er helt sentralt. Det arrangeres 1-2 foreldremøte på vg1 og vg2 pr skoleår. I tillegg inviteres foresatte til utviklingssamtaler regelmessig til eleven er fylt 18 år. 
   
 • Fokus på elevmedvirkning. På Frederik II er medvirkning viktig. Elevrådet har en sentral rolle i skolehverdagen, i tillegg har skolen et samarbeid med HINN fra våren 2022 om elevmedvirkning i undervisning og vurdering.  
   
 • Skolen har et mål om å ha en tverrfaglig elevtjeneste som gir en helhetlig oppfølging av elevene. I dag består elevtjenesten av rådgivere, miljøterapeut, miljølærer og assistenter. I tillegg har skolen helsesykepleier (-e), NAV veileder og en minoritetsrådgiver.  
   
 • Kveldsaktiviteter og åpen skole. Miljøterapeut og assistenter arrangerer ulike aktiviteter i og rundt gymsal 1 ettermiddag i uken. I tillegg gjøres skolen tilgjengelig for elever som trenger mer tid på skolen for å få gjort lekser, alene eller sammen med andre. 
   
 • Frederik II er en MOT skole. MOT jobber for å utvikle robuste ungdommer og klassekulturer der alle er inkludert. Frederik II tror dette arbeidet er med på å skape et varmere og tryggere skolemiljø, og samfunn. 
   
 • Trygg læring. Trygg Læring for skolen er et systemtiltak som omfatter elever, lærere og skoleledelse, og skjer gjennom undervisning, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering.