Miljøfyrtårn

Alle fylkeskommunens virksomheter skal miljøsertifiseres, og har valgt Miljøfyrtårn som sitt miljøledelsesystem. Arbeidet skal være en integrert del av HMS arbeidet på Halden videregående skole. 

Miljøarbeidet ved Halden videregående skole

Halden videregående skole er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn og re-sertifiseres hvert 3. år. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent internasjonal merkeordning på linje med ISO14001 sertifisering, og bidrar til at skolen kan oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom årlige innrapporteringer til miljøfyrtårn vil Halden videregående skole synligjøre sin miljøinnsats og miljøforbedringer.

Miljøpolicy for Halden videregående skole

Halden videregående skole forplikter seg til å følge Østfold Fylkeskommunes miljøsatsing. Gjennom aktiv miljøstyring skal vi drifte vår skole med minst mulig miljøbelastning og i tråd med FNs bærekraftsmål.

Halden videregående skole skal kontinuerlig forbedre miljøprestasjonene. Miljøarbeidet skal være forankret i styringsprosessene og følges opp regelmessig gjennom mål, planer og rapportering. Miljøarbeidet skal involvere brukerne og påvirke elever og ansatte til å gjøre gode miljøvalg og spre gode miljøholdninger. Halden videregående skole skal være en helsefremmende skole, og arbeide systematisk med helse, miljø, sikkerhet og beredskap.

Pedagogiske mål for skolens bærekrafts arbeid:

  1. Gi elevene kunnskap og ferdigheter til å handle mer bærekraftig i hverdagen.
  2. Vise til positive erfaringer med bærekraft i praksis.
  3. Skolen prøver å benytte interne ressurser før det innhentes nye varer og tjenester eksternt.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet til Halden videregående skole er beskrevet i innrapporten som årlig rapporteres inn til Miljøfyrtårn.
 

Miljørapport
Den årlige miljø innrapporten sendes inn Stiftelsen Miljøfyrtårn før 1. april hvert år. Rapporten synliggjør skolens miljøbelastninger, mål, tiltak og resultater på miljøarbeidet.

 

Innkjøp: 
Ansatte skal benytte Østfold fylkeskommunens rammeavtaler til å anskaffe varer og tjenester. Elever og ansatte skal tenke forbruk og behov før nytt kjøpes inn og vurdere om noe kan gjenbrukes eller skaffes brukt. Ved anskaffelser av nye fossfilfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner skal skolen kjøpe eller lease kjøretøy på fossilfritt drivstoff, som fortrinnsvis benytter el, biogass og hydrogen.

Avfall
Kildesorter søppelet slik at mer kan gjenvinnes og resirkuleres!

  • Ta med søppelet ditt og kast det i riktig beholder på nærmeste miljøstasjon.
  • Skriv ut mindre – tenk digitalt
  • Makuler mindre – og bare sensitive opplysninger.
     

Energi
Skolen sparer strøm der det er mulig, og oppfordrer elever og ansatte til å bruke sunn fornuft. Skru av lyset når du forlater et rom, og slå av elektrisk utstyr som ikke er i bruk. Hold vinduer lukket, men kortvarig lufting kan i enkelte eldre byggverk være nødvendig for å «lufte ut».

Transport: 
Oppfordre elever og ansatte til å gå-sykle-ta kollektiv transport til skolen.  Ansatte oppfordres til å bruke skolens el-biler i arbeidstiden og vurdere om digitale møter fremfor fysisk møte er en mulighet ved lengre reiser. Bestilling av varer gjøres mest mulig samlet for færre transportutkjøringer.

Takk for at du er vår miljøambassadør!