Miljøfyrtårn

Alle fylkeskommunens virksomheter skal miljøsertifiseres, og ha kontinuerlig fokus på å forbedre sine miljøprestasjoner. Arbeidet skal være en integrert del av HMS arbeidet på Halden videregående skole. Viken fylkeskommune har valgt Miljøfyrtårn som system for miljøledelse.

Miljøarbeidet ved Halden videregående skole

Halden videregående skole er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn og re-sertifiseres hvert 3. år. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent internasjonal merkeordning på linje med ISO14001 sertifisering, og bidrar til at skolen kan oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom årlige innrapporteringer til miljøfyrtårn vil Halden videregående skole synligjøre sin miljøinnsats og miljøforbedringer.

Miljøpolicy for Halden videregående skole

Halden videregående skole forplikter seg til å følge Vikens Fylkeskommunes miljøsatsing. Gjennom aktiv miljøstyring skal vi drifte vår skole med minst mulig miljøbelastning og i tråd med FNs bærekraftsmål.

Halden videregående skole skal kontinuerlig forbedre miljøprestasjonene. Miljøarbeidet skal være forankret i styringsprosessene og følges opp regelmessig gjennom mål, planer og rapportering. Miljøarbeidet skal involvere brukerne og påvirke elever og ansatte til å gjøre gode miljøvalg og spre gode miljøholdninger. Halden videregående skole skal være en helsefremmende skole, og arbeide systematisk med helse, miljø, sikkerhet og beredskap.

Pedagogiske mål for skolens bærekrafts arbeid:

 1. Gi elevene kunnskap og ferdigheter til å handle mer bærekraftig i hverdagen.
 2. Vise til positive erfaringer med bærekraft i praksis.
 3. Skolen prøver å benytte interne ressurser før det innhentes nye varer og tjenester eksternt.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet til Halden videregående skole vil bli beskrevet i handlingsplanen som årlig rapporteres inn til Miljøfyrtårn.

Miljøpolicy delmål

Skolen har utarbeidet delmål med fokusområder innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) som gjelder frem til neste re-sertifisering om 3 år i 2024.

Helsemål

 1. Nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering på arbeidsplassen for ansatte og for elever på skolen.
 2. Redusere sykefravær med 10 %. Viser til  Overordnet handlingsplan for HMS, IA og miljøstyring 2021-2023 for Viken fylkeskommune (PDF, 129 kB)

Miljømål:

 1. Bidra til å redusere utslipp av C02 innen transport. Oppfordre elever og ansatte til å gå-sykle-ta kollektiv transport til skolen. Det gjennomføres vår og høstkampanje med premier. Ansatte oppfordres til å bruke skolens el-biler i arbeidstiden og vurdere om digitale møter fremfor fysisk møte er en mulighet ved lengre reiser. Bestilling av varer gjøres mest mulig samlet for færre transportutkjøringer.
   
 2. Øke sorteringsgraden på avfall til 60%. Med nye miljøstasjoner i A,B,E blokka samt utøke nye beholdere for plast, papir, glass og metallemballasje i F-blokka i tillegg til mat, pant gjør det enklere å sortere søppelet. Fjerne søppelbøtter på kontor og i klasserom i A,B,E blokka.
   
 3. Redusere bruken av kopipapir med 10%. Skolen oppfordrer elever og ansatte til å skrive ut mindre på papir, velge tosidig og svart/hvitt utskrift.

Sikkerhetsmål:

 1. Gi kunnskap og oppfordring om trafikksikkerhet til elever og ansatte
  Gjelder «ulykke på skolevei» til og fra skolen og ved kryssing av vei mellom skolens bygninger. Det oppfordres til å gi forebyggende og holdningsskapende informasjon om trafikksikkerhetsarbeid for elever og ansatte gjennom skoleåret (4-6 ganger pr år).

   

Miljørapport
Den årlige miljø innrapporten sendes inn Stiftelsen Miljøfyrtårn før 1. april hvert år. Rapporten synliggjør skolens miljøbelastninger, mål, tiltak og resultater på miljøarbeidet.

Avfall
Kildesorter søppelet slik at mer kan gjenvinnes og resirkuleres!

 • Ta med søppelet ditt og kast det i riktig beholder på nærmeste miljøstasjon.
 • Skriv ut mindre – tenk digitalt
 • Makuler mindre – og bare sensitive opplysninger.

Energi
Skolen sparer strøm der det er mulig, og oppfordrer elever og ansatte til å bruke sunn fornuft. Skru av lyset når du forlater et rom, og slå av elektrisk utstyr som ikke er i bruk. Hold vinduer lukket, men kortvarig lufting kan i enkelte eldre byggverk være nødvendig for å «lufte ut».

Innkjøp:
Ansatte skal benytte Vikens rammeavtaler til å anskaffe varer og tjenester. Elever og ansatte skal tenke forbruk og behov før nytt kjøpes inn og vurdere om noe kan gjenbrukes eller skaffes brukt. Ved anskaffelser av nye fossfilfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner skal skolen kjøpe eller lease kjøretøy på fossilfritt drivstoff, som fortrinnsvis benytter el, biogass og hydrogen.

Takk for at du er vår miljøambassadør!