Fritak for fag og vurdering

Du kan søke om fritak for tidligere beståtte fag og for vurdering med karakter i fagene norsk sidemål og kroppsøving. Frist for omvalg og søking om tidligere beståtte fag er 15. september.

Skriftlig sidemål 

Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i et fag skal få underveisvurdering uten karakter og skal ikke delta på eksamen i faget. 

Du oppfyller vilkårene for fritak dersom du:

  • har problem med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sjukdom, skade eller dysfunksjon
  • ikke har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet
  • i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring
  • i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har gått i en internasjonal eller utenlandsk skole i Norge som har godkjenning for å gi fritak for vurdering med karakter i sidemål. 

Krav til dokumentasjon 

I søknaden må det komme tydelig frem av vedlagt dokumentasjon at du tilfredsstiller kriteriene for fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål jf. forskrift til Opplæringslova § 3-19 bokstav a, b, c eller d. Søker du for eksempel ut ifra bokstav a, så må det komme tydelig frem at du vil ha problem med å lære begge målformene. 

Dokumentasjon som grunnlag for sakkyndig vurdering skal være foretatt av

  • lege når det gjelder vansker/funksjonshemninger av fysisk art 
  • psykolog/logoped/spesialpedagog (f.eks. pedagogisk psykologisk tjeneste), når det gjelder lese- og skrivevansker, vansker av psykisk art o.l.  

Kroppsøving 

Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i et fag skal få underveisvurdering uten karakter og skal ikke delta på eksamen i faget. 

Kan du ikke følge den vanlige opplæringen i kroppsøving (gym) skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering.  

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving reguleres av bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven §§ 1-12 og 3-20. 

Krav til dokumentasjon 

Attest fra lege som viser at du ikke er i stand til å gjennomføre kroppsøvingseksamen må legges ved søknaden. Attesten må være av nyere dato, og tilstanden som danner grunnlag for søknaden må ikke være av midlertidig eller forbigående karakter.  

Tidligere bestått fag 

Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke rektor om å få fritak for det aktuelle faget. Dette gjelder uansett om faget er bestått i Norge eller i utlandet. Kravet er at det skal være likeverdig eller mer omfattende enn det faget i læreplanverket det søkes om godkjenning for.

Forskrift til opplæringslova § 1-16

Krav til dokumentasjon 

Du som elev er selv ansvarlig for å legge frem nødvendig dokumentasjon på tidligere bestått fag. 

  • Kompetansebevis/vitnemål/avsluttende karakterer 
  • Forklaring på karaktersystemet (hva den enkelte karakter uttrykker, hva som er den høyeste og laveste karakter, hva som eventuelt regnes som laveste bestått-karakter) 
  • Norsk oversettelse av dokumentasjon på andre språk enn engelsk 

Klage på vedtak 

Disse avgjørelser regnes som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 jf. oppl. § 15-1. 

Du kan klage på avgjørelsen hvis du ikke får innvilget fritak. Klagefristen er tre uker, og du sender klagen til den instansen som har avslått søknaden din. Klagen behandles av Fylkesklagenemnda.