Frederik II: Gjenåpner deler av Christianslund, noen bygg stenges permanent

Enkelte bygg ved Christianslund gjenåpnes for elever og ansatte i uke 10. Samtidig forblir store deler av bygningsmassen stengt permanent. Elever og ansatte som berøres tilbys undervisning i sentrumsnære erstatningslokaler fram til sommeren. Det rettes nå full oppmerksomhet mot gode og permanente løsninger for skolesituasjonen i Fredrikstad. 

Skolepaviljongen og garderober under gymsal i bygg A åpner i uke 10. Gymsalen åpner rundt påske. 

- Disse byggene er nå sikret, godkjent og er klare for gjenåpning. Her har også utfordringene vært mindre omfattende, sier avdelingsdirektør for finans og organisasjon Ann Cathrin Guldberg i Østfold fylkeskommune.  

Det jobbes fremdeles med bygg B og C, og her vil en avklaring komme så snart endelig rapport fra tredjepartskontrollør er klar.  

- Så er det dessverre slik at flere av byggene ved Christianslund ikke kan brukes. Tredjepartskontroll pågår fortsatt, men det helhetlige bildet er så pass tydelig at vi allerede nå har bestemt oss for å ikke gå videre med utbedringene av byggene D, E og M. Dersom disse byggene skulle vært åpnet, ville det forutsette løpende tekniske undersøkelser og ytterligere kostnadskrevende tiltak videre utover våren. En åpning under disse forutsetningene medfører en for stor grad av usikkerhet knyttet til tilgjengelige undervisningsbygg og vår plikt til å gi et fullverdig og forsvarlig opplæringstilbud vil ikke kunne oppfylles. Derfor velger vi nå å ikke gå videre med byggene D, E og M, sier Guldberg. 

Jobber med erstatningslokaler

Det var tidlig i januar beslutningen om å stenge hele Christianslund ble fattet. Siden da har det blitt jobbet med asbestsanering, grundige analyser av byggenes konstruksjon, samt sikring av utvendige betongplater. 

- Dette har vært pågående arbeid hvor vi kontinuerlig har fått mer kunnskap og informasjon, og gjort nødvendige tiltak og vurderinger underveis.  Vi har alle jobbet for å håndtere uforutsigbarhetene etter beste evne, men etter flere ukers belastning ser vi nå et tydelig behov for mer stabile løsninger framover, sier Guldberg.

- Vi arbeider kontinuerlig med å finne egnede sentrumsnære lokaler fram til sommeren for berørte elever og ansatte. Flere av dagens leieavtaler er forlenget, og vi søker også nye og bedre løsninger enn vi har hatt til nå, sier Guldberg.

Mer forutsigbarhet for elever og ansatte

Avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse Brynjard Rønningen forstår at elever og ansatte opplever situasjonen som krevende. 

- Det tar vi som skoleeier på dypt alvor. Elevene står foran en eksamensperiode og skal i tillegg inn i en avgjørende periode før standpunktkarakterer og sluttvurdering settes. Derfor mener vi dette er den løsningen som gir mest forutsigbarhet ut skoleåret, sier Rønningen. 

Skolen vil fortsette å sende fortløpende informasjon til berørte elever og ansatte om hvordan undervisningen organiseres framover. 

Ser på fremtidige løsninger 

Samtidig fortsetter arbeidet med å finne gode fremtidige løsninger for de videregående skolene i Fredrikstad. 

-Både vi i administrasjonen og fylkestinget er opptatt av å finne en ny helhetlig løsning for skolesituasjonen i Fredrikstad. Dette vil nødvendigvis ta noe tid. I mellomtiden må vi sikre at elever og ansatte får så gode rammebetingelser som mulig. Derfor vil vi nå se på hvilke gode midlertidige løsninger som kan benyttes i denne perioden, med oppstart fra høsten av, sier Rønningen.