Skolens arbeid for et godt skolemiljø

ALLE HAR RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

«Alle elever i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø, som fremjar helse, trivsel og læring». Paragraf 9A-1 i Oppleringslova

Kapittel 9A i opplæringsloven slår fast at elevene skal ha det trygt og godt på skolen, slik at de trives og kan lære best mulig. Reglene gir elevene en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen skal jobbe på best mulig måte med skolemiljøet.

For mer info om 9A gå inn på 

Hele skolen har et ansvar

Alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt og rektor har øverste ansvar.

Alle på skolen har plikt til å bidra og rektor har det øverste ansvaret for at skolemiljøet er trygt og godt for alle. Skolen skal jobbe forebyggende og informere og involvere elever, foresatte og ulike råd/utvalg i arbeidet.

Vi har nulltoleranse for krenkelser, slik som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Hatytringer eller indirekte krenkelser som utestenging og isolering skal heller ikke tolereres.

Ansatte skal gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Forebyggende arbeid ved Frederik II

 • IKO arbeid. Identifisering, kartlegging og oppfølging. Arbeidet med identifisering starter før elevene kommer til vår skole
 • Oppstartssamtaler
 • Aktiv skolestart med fadderordning, i regi av elevrådet
 • Godt foreldresamarbeid
 • Fokus på elevmedvirkning
 • Tverrfaglig elevtjeneste
 • Miljøarbeidere
 • Kveldsaktivitet for elevene
 • Tilretteleggingsmøter
 • Regelmessige klasseteammøter og organisering rundt klasser og elevgrupper
 • Gjennomfører Elevundersøkelsen og følger opp med tiltak årlig
 • MOT skole
 • Trygg læring

Les brev om informasjon til foreldre og elever fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Brevet inneholder informasjon om tilsyn med Viken fylkeskommune og Frederik II videregående skole: 
Brev med informasjon til elever og foreldre - tilsyn (PDF, 119 kB)