Skolemiljøplan

Skolemiljøplanen på Glemmen

Dokument: Alle har rett til et trygt skolemiljø (PDF, 142 kB)

 

På Glemmen har arbeidet med et godt og inkluderende skolemiljø stått sentralt i mange år. At et godt miljø, høy trivsel og følelsen av å være en del av et fellesskap har stor betydning for den enkeltes læring, er hevet over enhver tvil. 

Vi ønsker at alle elever skal lykkes, og vi ser skolemiljøarbeidet i lys av det. Skolens ansatte jobber med miljøet hver dag i klasser og verksteder, og i tillegg har vi en egen skolemiljøavdeling som har sin base i Elevsenteret. Elevsenteret er det stedet på skolen de fleste er innom i løpet av dagen, og der har alle voksne en viktig rolle både i det kontinuerlige og forebyggende arbeidet, også når det avdekkes at noen ikke opplever et trygt og godt miljø på skolen.

Denne planen beskriver først og fremst roller og rutiner knyttet til skolemiljøarbeidet lokalt på Glemmen – og kommer derfor i tillegg til fylkeskommunens planer og rutiner. Det kontinuerlige og forebyggende arbeidet beskrives også i vår lokale plan. Enkelte andre rutiner og planer har med skolemiljø å gjøre, men er likevel ikke en del av «skolemiljøplanen». 

Rutiner og roller må være godt kjent for alle ansatte – det er helt avgjørende at alle delene i aktivitetsplikten er kjent og blir fulgt. Det er også nødvendig at alt vi gjør i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø sees i lys av Glemmens visjon og verdier. Ikke minst er vi opptatt av å holde de fem kjerneverdiene respekt – trivsel – glede – trygghet – lagånd høyt hver eneste dag! 

Elevens rett og skolens plikt

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø (opplæringslovens § 9A-2). Dette er en individuell rettighet, og det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.

Alle som jobber ved skolen, har plikt til å gripe inn mot krenkelser for å sikre at eleven har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal jobbe kontinuerlig og forebyggende for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene (opll. § 9A-3 andre ledd). 

Skolen har nulltoleranse mot krenkelser (opll. § 9A-3 første ledd). Eksempler på krenkelser som nevnes i opplæringsloven, er mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Direkte handlinger som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering eller baksnakking skal ikke tolereres, uavhengig av om handlingen skjer direkte eller gjennom sosiale medier. 

De helsemessige og skolerelaterte konsekvensene av mobbing er svært alvorlige og godt kjent. En person er mobbet når han eller hun gjentatte ganger, over en viss tid, blir utsatt for krenkelser fra en eller flere personer. Krenkelser kan utføres av enkeltperson eller gruppe (og utføres av både medelever eller av voksne), over kort eller over lang tid.

 

 

 

De helsemessige og skolerelaterte konsekvensene av mobbing er svært alvorlige og godt kjent. En person er mobbet når han eller hun gjentatte ganger, over en viss tid, blir utsatt for krenkelser fra en eller flere personer. Krenkelser kan utføres av enkeltperson eller gruppe (og utføres av både medelever eller av voksne), over kort eller over lang tid.

Vi har egne rutiner for å melde fra dersom noen (du eller noen du kjenner) ikke har det bra på skolen.