Visjon og verdier

Glemmen - framtidas skole for alle ønsker deg som elev eller foresatt velkommen til vår skole, samtidig som vi  signaliserer at vårt opplæringstilbud er tilpasset de fleste interesser, behov og forutsetninger. 

Visjonen skal sammen med våre 5 kjerneverdier bidra til læring og utvikling:

 • respekt
 • trivsel
 • glede 
 • trygghet 
 • lagånd 

Våre verdier er integrert i alt vi gjør!  Vi har tro på at læring har med relasjoner mellom mennesker å gjøre, og at læring skjer i samspill og deltakelse mellom mennesker. Læring skjer via aktiv deltakelse og gjensidig engasjement.

For at elever ved vår skole skal nå sine mål, har vi fokus på hvordan vi vil ha det på vår skole for å lykkes.

 • Alle elever skal ha et godt utbytte av året faglig, så vel som personlig.
 • Alle elever skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing

 

Elevmedvirkning og tilpasning er derfor ikke bare et honnørord, men en realitet på vår skole. Dine erfaringer og ønsker knyttet til hvordan DU lærer best er svært viktig for oss, da vi konstant ønsker å forbedre oss. 

Gjennom samarbeid med næringsliv, institusjoner og ressurspersoner i nærmiljøet, forsøker vi å gjøre din tid på Glemmen så relevant som mulig. 

Resultater skal skapes gjennom utvikling av:

 • Fag
 • Pedagogikk og læringssyn
 • Relasjoner og verdier

Vi har ulike ferdigheter, og vår oppgave er å utnytte disse ferdighetene på en best mulig måte. Noen er for eksempel dyktige til å ordlegge seg skriftlig, noen er utpreget kreative, noen er flinke med detaljer, andre er flinke med sosiale relasjoner osv. Denne forståelsen og respekten for at mennesker er ulike og at vi har forskjellige sterke og svake sider gjør at vi tilpasser læringsmiljøet gjennom involvering, ansvarlig- og myndiggjøring.

Samtidig har vi fokus på å:

 • øke elevenes tilstedeværelse på skolen og jobbe systematisk med å få ned fraværet i alle fag
 • øke resultatoppnåelse i alle fag og i alle klasser og jobbe systematisk med å øke læringstrykket i alle fag og alle klasser