Glemmen Fleksible Yrkesarena

Mestring gir muligheter.

Glemmen Fleksible Yrkesarena er en praktisk, yrkesrettet opplæringsarena der elevene kan prøve ut ulike fagområder frem mot en mulig lærekandidatplass.

Dette er et tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring for ungdom med ulike funksjonshemminger og støttebehov. Elevene tilbys individuelle opplæringsplaner basert på egne styrker og mestringsområder.

Elever som søker Glemmen Fleksible Yrkesarena har et langsiktig mål om deltakelse i varig tilrettelagt arbeid, eller i det ordinære arbeidslivet. På Vg2 vil elevene få arbeidsutprøving gjennom skolens samarbeidspartnere og Opplæringskontoret for varig tilrettelagt arbeid (OKVekst). Utdanningsløpet består av 2 år i skole og 2 år som lærekandidat innenfor et fagområde der eleven har sine interesser.  Avdelingen har som mål å utvikle elevenes sosiale kompetanse, bidra til at elevene utvikler selvstendighet, utholdenhet og forbereder seg til arbeidslivet. 

Skolen organiserer opplæringen helhetlig gjennom elevaktive læringsoppdrag; en pedagogisk modell som skal fremme elevaktivitet, dybdelæring, sosial læring og samarbeid, samt bidra til refleksjon og kritisk tenkning.

Eleven tas inn til ett av følgende utdanningsprogram:

  • Teknologi og industrifag
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Restaurant- og matfag

Underveis på Vg1 vil de imidlertid få mulighet til å prøve ut egne styrker på tvers av utdanningsprogram for å finne aktuelt programområde inn mot en mulig lærekandidatplass. 

Opplæringen vil være praksisnært og ta utgangspunkt i aktuelle kompetansemål. Elevene vil få opplæring etter en individuell opplæringsplan (IOP) med utvalgte kompetansemål i alle fag de følger. Det gis også opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. De grunnleggende ferdigheter inngår også i faget bevegelsesglede. 

Våre elever skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser. 

Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang.  

Søknad og veiledning 

Elevene søker gjennom Vigo. Vi anbefaler elever og foresatte å søke veiledning i søknadsprosessen. Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller leder / rådgiver ved Glemmen Fleksible Yrkesarena for veiledning med tanke på valg av utdanningsprogram. 

Kontakt oss

Jørgen Reinholdt Westberg
Leder Glemmen Fleksible Yrkesarena
E-post: jorgenwe@viken.no
Telefon: 913 06 576

Lene Ludvigsen
Rådgiver Glemmen Fleksible yrkesarena
E-post: lenelu@viken.no
Telefon: 970 68 684