Rammeverk for læring

Alle vi som jobber ved Kirkeparken kommer til jobb hver dag med den samme målsettingen, å sørge for best mulig undervisning og opplæring for deg som elev. Vi har høye forventninger til deg og vi ber deg om å sette av tid, innsats og vilje til skolearbeidet, så vil resultatene følge.

Lærerens rolle i læringsarbeidet

Det vi gjør skal vi kunne begrunne. Det vi gjør, gjør vi fordi vi har kunnskap om elever og læring. Hva betyr det å ha en kunnskapsbasert praksis? Det betyr at de valgene vi tar, tar vi på bakgrunn av det vi vet om elever, det vi vet om forskning og det vi vet av den erfaringen vi har som lærere. 

Lærerne på Kirkeparken har oversikt over elevenes utgangspunkt og fremgang, og tilpasser aktiviteter og nivå til den enkelte. Lærerne legger opp til elevaktiv opplæring der eleven selv medvirker, og jobber for at elevene blir mer bevisste sin egen læring. Lærerne legger til rette for at elevene kan vise og utvikle kompetanse underveis i året på varierte måter. Vi vil blant annet utvikle elevenes evne til kritisk tenkning, til å utforske problemstillinger, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide.

Personalet samarbeider aktivt og kontinuerlig om å videreutvikle opplæringens kvalitet. På Kirkeparken har det pedagogiske personalet utviklet standarder for god undervisning. Gjennom lesing, refleksjon, utprøving og analyse har personalet kommet frem til følgende standard for god undervisningspraksis:

En illustrasjon som viser hvordan en lærer på Kirkeparken må arbeide med klasseledelse, struktur, relasjoner og læringsmiljø. Mer tekstlig beskrivelse er lenger ned på siden. - Klikk for stort bilde

Standard for god undervisning, tekstlig forklaring av illustrasjonen

Illustrasjonen av standarden er en trekant med ordet "læringsmiljø" i midten. Ordene "klasseledelse", "relasjoner" og "struktur" står i hvert sitt hjørne.

Struktur står for læreren må arbeide for å

 • ha tydelig sammenheng mellom mål og læringsaktiviteter
 • skape arbeidsro og orden
 • utnytte undervisningstiden effektivt

Klasseledelse står for læreren må arbeide for å

 • ha en klar vilje til å lede læringsarbeidet
 • skape arbeidsro og orden
 • utnytte undervisningstiden effektivt

Relasjoner står for læreren må arbeide for å

 • skape trygghet og bidra til gjensidig respekt
 • se og møte hver enkelt elev med en positiv innstilling
 • være et godt forbilde

Læringsmiljø står for læreren må arbeide for

 • rose og anerkjenne prosess og resultat
 • gi tydelige tilbakemeldinger
 • kommunisere høye forventninger  

Elevenes rolle i læringsarbeidet

På Kirkeparken har vi høye forventninger til våre elever. Som elev i videregående skole, forventes det at du er hovedaktør i egen læring. Det betyr at du tar aktiv del i undervisningsaktivitetene, at du er nysgjerrig og "eier" din egen læring. Vi ønsker at du skal være bevisst hvordan du lærer best, og at du skal ha innsikt i hvordan du skal lære mer. 

For å oppnå læring, må du få arbeid med emner og oppgaver på en måte som er tilpasset dine forutsetninger. Opplæringen skal være slik at du regelmessig opplever utfordringer og mestring. Det innebærer blant annet at undervisningen skal være variert, og at du skal kunne vise kompetanse på flere og varierte måter. For at  vi skal utvikle oss som mennesker, må vi kunne prøve og feile i et trygt læringsfellesskap. Det betyr at skolen forventer at du bruker dine faglige og sosiale ressurser til beste for dine medelever. 

Skolen og omgivelsene

Vi er en skole i Moss sentrum, og vi ønsker å være en aktiv del av byens kulturliv. Vi skal ha bred kontakt med samfunn og næringsliv. Vi skal være en deltaker i internasjonalt samarbeid for å fremme et globalt perspektiv på våre læringsaktiviteter. Dette skal vi oppnå ved å:

 • Samarbeide med lokale lag og institusjoner innen kultur og idrett
 • Være en aktiv bidragsyter til byens musikk, dans, teater- og idrettsmiljø
 • Samarbeide med lokalt næringsliv
 • Samarbeide med utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Videreutvikle skolens internasjonaliseringsarbeid