Prosjekt jordliv og karbonfangst på Kalnes vgs

Kalnes videregående skole har i et 3-årig prosjekt prøvd ut noen nyere dyrkingteknikker/driftsmåter for å bygge opp jordliv og binde karbon i jordsmonnet. Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren i Oslo og Viken samt Østfold/Viken fylkeskommune har velvillig støttet arbeidet.

Prosjektet har hatt som hovedteori at et velfungerende jordliv har stor innvirkning på jordas evne til å binde og lagre karbon. For å øke jordkarbonet, må vi derfor få jordbiologien til å fungere så godt som mulig. Da er plantene og fotosyntesen en nøkkel. Det er her det hele starter.  Oppbygging av stabilt jordkarbon kommer da som en konsekvens og gevinst. Dette er teorien som vi har forsøkt å prøve ut i praksis.

I prosjektet har lærere og ansatte på skolegårdsbruket bygd opp en del kunnskap og praktisk erfaring med tiltak for å bygge jordliv og god jordhelse.
Det er prøvd ut ulike teknikker: Varmkompost, MC-kompost, flatekompostering, undergrunnsløsning, produksjon av ferment, kontinuerlig grønt plantedekke samt utbalansering av næringstilgang etter Albrecht-jordanalyser

I prosjektperioden har vi erfart at livet i jorda trenger tid på å omstille seg. Det samme gjelder gårdbrukeren som må ta i bruk nye tenkemåter, innsatsfaktorer og teknikker. Dette er krevende, både kunnskapsmessig og økonomisk. Å bygge opp jordliv og jordhelse bør derfor sees på som en langsiktig investering over en rekke år.  Man må her være forberedt på økte kostnader og lavere avlinger i starten. I praksis kan det være fornuftig å kalkulere med fra 4 til 8 år for å oppnå gode forbedringer. I dette lys er et 3-årig prosjekt kort tid.

Så langt er det for tidlig til å konkludere noe sikkert og målbart om effekten av tiltakene. Prosjektet har vært en stor læringsprosess med mye prøving og feiling. Likevel kan vi observere at positive endringer er på gang i jorda. Det samme ser vi hos andre gårdbrukere som har tatt i bruk de samme teknikkene. Det er derfor viktig å fortsette utprøvingen i flere vekstsesonger for å høste mer erfaring og kunne komme med sikrere råd. Endring i jordliv og jordhelse er resultat av et komplisert samspill mellom mange enkeltfaktorer.

Kunnskap og erfaring fra prosjektet er i hovedsak formidlet slik:

  • Det er laget et forelesningsnotat om jordhelse beregnet til bruk i agronomklasser.
  • Det er laget en kort rapport om gjennomføringen av prosjektet.
  • Det er under produksjon noen korte videoer rundt temaet jordhelse. Målgruppen er voksenagronomelever. Planen er at denne skal bli publisert av norsk digital læringsarena NDLA.
  • Erfaringer fra prosjektet er både trukket inn i undervisningen på Kalnes vgs og orientert om på fagmøter.

Vedlegg

Erfaringer - Prosjekt jordliv og karbonfangst (PDF, 4 MB)

Forelesningsnotat om jordhelse (PDF, 4 MB)

Prosjektet er ledet av:

Gunnar Line
Lektor i landbruksfag og prosjektleder.