Skolens handlingsplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Systemrettet arbeid etter § 9 A

Formål/innledning

Denne artikkelen beskriver hvordan skolen jobber systemisk for å fremme elevenes helse, trivsel og læring slik at kravene i opplæringsloven § 9 A, med spesiell vekt på §§ 9 A-2, 9 A-3, 9 A-4, 9 A-5, 9A-7, 9A-8 og 9A-9 oppfylles. Hensikten med det systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at skolen jobber kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Skoleledelsen har ansvar for den daglige gjennomføringen av dette.

Lovområde: Opplæringslova § 9 A

Som utskriftsvennlig pdf ligger artikkelen som et dokument nederst på siden.

Mål for Kirkeparkens skolemiljø

 • Elever blir ikke utsatt for mobbing, vold, diskriminering og trakassering
 • Relasjonene og aktivitetene på skolen preges av inkludering og trygghet, både i og utenfor undervisningsrom
 • Elever opplever tilhørighet til klassen sin og til skolen
 • Skolen har gode og hyggelige arbeids- og møteplasser der elevene kan være sosiale og aktive • Lokalene der elevene oppholder seg, er rene, hygieniske, ryddige og utformet slik at risikoen for skade eller å påvirkes negativt er liten

Kvalitetskriterier

 • Elevene gir positiv tilbakemelding på skolemiljøet i den årlige elevundersøkelsen og i undervisningsevalueringen
 • Elevene gir tilbakemelding om god trivsel i elevsamtaler med kontaktlærer (k-lærer)
 • Lærere, elever og foresatte er informert om elevens rett til et godt fysisk og psykososialt miljø og vet hvor denne informasjonen finnes
 • Gjeldende lover og forskrifter følges
 • Skolen beskriver sin rutine for hvordan den sikrer at opplæringslovens § 9 A blir fulgt opp
 • Skolen beskriver sin rutine for hvordan skolens miljø fremmer elevenes helse, trivsel og læring

§ 9 A-3 Plan for hvordan skolen jobber forebyggende for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Før skolestart

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Skolen arrangerer praksisdager for 9. og 10. klassinger hvor skolen formidler sine verdier og forventninger om en inkluderende skolekultur. Praksisdagene skal også bidra til at elevene føler seg trygge når de starter i videregående opplæring (vgo).
  Ansvar: Fagleder språk og samfunnsfag
 • Skolen arrangerer Åpen skole for 10. klassinger og foresatte hvor skolen formidler sine verdier og forventninger om en inkluderende skolekultur. Åpen skole skal også bidra til at elevene føler seg trygge når de starter i videregående opplæring (vgo).
  Ansvar: Rektor og utdanningsleder
 • Overgangsmøter med ungdomsskolene. Overføring av informasjon der det foreligger samtykke. Eventuelt møte med elever og foresatte.
  Ansvar: Rådgivere, utdanningsleder og fagleder spesialpedagogikk
 • Informasjonsmøter om nye elever og overføringsmøter mellom trinn med rådgivere og kontaktlærere (k-lærere).
  Ansvar: Utdanningsleder og rådgivere
 • "Bli kjent"-dager for elever som gruer seg litt ekstra til å begynne på videregående skole.
  Ansvar:  Elevtjenesten, utdanningsleder og assisterende rektor.
 • Møte mellom Elevtjenesten, ledelse og kontaktlærere for å rette søkelys på lover, planer og rutiner som fremmer elevenes helse, trivsel og læring.
  Ansvar: Assisterende rektor og Elevtjenesten
 • Gjennomgang av Rutine ved mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø for alle ansatte gjennom en case-basert tilnærming.
  Ansvar: Assisterende rektor
 • Gjennomgang av brannvernrutine og beredskapsplaner for alle ansatte.
  Ansvar: Rektor og leder for støttefunksjoner

Gjennom hele året

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Informasjon på skolens hjemmeside om elevenes rettigheter og skolens aktivitetsplikt etter Opplæringslova § 9A, ordensreglementet og skolens kontaktinformasjon er til enhver tid oppdatert.
  Ansvar: Assisterende rektor og bibliotekar
 • Skolens miljøterapeut er til stede i skolens fellesarealer i pauser for å skape trygghet og for å forebygge konflikter.
  Ansvar: Miljøterapeut
 • Skolens ledelse er til stede i skolens fellesarealer hver midttime for å skape trygghet og for å forebygge konflikter.
  Ansvar: Rektor
 • Skolens miljøterapeut administrerer mulighet for å spille bordtennis i pauser. Ansvar: Miljøterapeut
 • Skolens bibliotek er åpent for elever gjennom hele skoledagen med mulighet for å spille spill, lese, studere eller for å slappe av.
  Ansvar: Bibliotekarene
 • MOT-opplegg med jevne mellomrom på alle trinn.
  Ansvar: MOT-coacher
 • Elevrådet gjennomfører miljøskapende aktiviteter som for eksempel Valentines Day, julegrøt, visning av julekalender i Fugleberget med mer.
  Ansvar: Elevrådet
 • Klassens time med fokus på godt klassemiljø.
  Ansvar: Kontaktlærer
 • Alle klasser deltar i ordenstjeneste i fellesarealer og grupperom etter oppsatt plan.
  Ansvar: Leder for støttefunksjoner
 • Skolen er flittig bruker av Den kulturelle skolesekken for å gi elevene felles opplevelser.
  Ansvar: Fagleder språk- og samfunnsfag

Ved skolestart

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Oppdatert informasjon om skolens Elevtjeneste henges opp i alle klasserom og i fellesarealer.
  Ansvar: Elevtjenesten
 • Oppstartsamtale med elev (og foresatt Vg1) og kontaktlærer.
  Ansvar: Kontaktlærer
 • Alle elever får utdelt Elevinfo-hefte med informasjon om elevens rettigheter og plikter vedrørende skolemiljø og om hvordan skolen jobber for å forebygge, avdekke og følge opp brudd på elevens krav på et godt og trygt skolemiljø.
  Ansvar: Assisterende rektor
 • Kontaktlærer og elever gjennomgår ordensreglementet, utdrag fra Opplæringslova kapittel 9A om elevenes skolemiljø, skolens verdier, rammeverk for læring, brannvernrutiner og beredskapsplaner. 
  Ansvar: Kontaktlærer
 • Kontaktlærer organiserer bli-kjent-aktiviteter i klassen.
  Ansvar: Kontaktlærer
 • Fadderordning for Vg1-elever.
  Ansvar: Elevtjenesten
 • Innskolering for elever i Vg1 om diverse forventninger og systemer.
  Ansvar: Fagledere
 • Rektor og assisterende rektor besøker alle nye klasser og kommuniserer forventinger om inkluderende atferd.
  Ansvar: Rektor og assisterende rektor
 • MOT-opplegg i alle Vg1-klasser med spesialt fokus på klassemiljø.
  Ansvar: MOT-coacher

August

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Foreldremøter hvor rektor og assisterende rektor informerer om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, ordensreglement, skolens verdier, inkluderingsarbeid og Elevtjenestens rolle. Kontaktlærere holder klassevise møter hvor inkluderende avgangsmarkering er tema.
  Ansvar: Rektor, assisterende rektor og kontaktlærere

September

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Elevrådsseminar hvor tillitselevene lærer om hva elevmedvirkning og et levende elevdemokrati er, og hvor elevene planlegger hva de vil legge vekt på av saker og aktiviteter kommende skoleår.
  Ansvar: Utdanningsleder og miljøterapeut
 • Skolens Elevtjeneste presenterer seg og sine arbeidsområder på elevrådsseminaret. Elevtjenesten får innspill fra elevene om hva de er opptatt av og hva de trenger Elevtjenesten til.
  Ansvar: Elevtjenesten
 • Skolens Elevtjeneste holder stand i Fugleberget.
  Ansvar: Elevtjenesten
 • Aktivitetsdag for alle elever og ansatte. Ansvar: Fagleder Idrettsfag
 • Verdensdagen for psykisk helse markeres med foredrag og/eller aktiviteter for alle elever og ansatte.
  Ansvar: Elevtjenesten
 • Miljøterapeut bistår russen til å gjennomføre valg av russestyre og til å jobbe for en trygg og inkluderende avgangsmarkering lokalt og i samarbeid med fylkets styre og Ombudet for barn og unge.
  Ansvar: Miljøterapeut
 • Temamøte for foresatte til russ om trygg og inkluderende avgangsmarkering.
  Ansvar: Rektor
 • Møte for foresatte til elever i Vg2 hvor deler av møtet vies trygg og inkluderende avgangsmarkering.
  Ansvar: Rektor

Oktober

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Møte mellom kontaktlærere, ledelse og Elevtjeneste med aktuelt tema.
  Ansvar: Assisterende rektor
 • Skolen gjennomfører 1 meldt brannøvelse.
  Ansvar: Leder for støttefunksjoner

November

Handling og ansvar for gjennomføring

 • "MOT til å glede"-dagen markeres i november.
  Ansvar: MOT-coacher

Desember

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Biblioteket gjennomfører bok-kalender i Fugleberget med trekning hver dag i desember.
  Ansvar: Bibliotekarene
 • Jul i kirken arrangeres for alle elever og ansatte.
  Ansvar: Ledergruppa
 • Musikk, Dans og Drama (MDD) arrangerer Juleberget for alle elever og ansatte i Fugleberget.
  Ansvar: Fagleder MDD

Februar

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Oppstart volleyballturnering i midttimer for elever og ansatte.
  Ansvar: RØRE-ambassadør

Mars

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Møte mellom kontaktlærere, ledelse og Elevtjeneste med aktuelt tema.
  Ansvar: Assisterende rektor
 • Rektor og russen lager kontrakt for gjennomføring av avgangsmarkering.
  Ansvar: Rektor

April

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Skolen gjennomfører 1 umeldt brannøvelse.
  Ansvar: Leder for støttefunksjoner

Mai

Handling og ansvar for gjennomføring

 • 16.-maikonsert for elever og ansatte.
  Ansvar: Fagleder MDD

Juni

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Gjennomgang og revidering av Elevinfo-hefte og hjemmesiden.
  Ansvar: Assisterende rektor
 • Evaluere rutiner og planer vedrørende trygt og godt skolemiljø og vurdere justeringer.
  Ansvar: Ledergruppa

§ 9 A-4 Plan for hvordan skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø (1. ledd)

Gjennom hele året

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Alle som jobber på skolen, er forpliktet til å følge med på om elever har det trygt og godt på skolen.
  Ansvar: Alle ansatte
 • Skolens miljøterapeut er til stede i skolens fellesarealer i pauser og følger med på hva som skjer i skolemiljøet.
  Ansvar: Miljøterapeut
 • Skolens ledelse er til stede i skolens fellesarealer hver midttime og følger med på hva som skjer i skolemiljøet.
  Ansvar: Ledere
 • Trivsel er en del av samtalene som rådgiverne i skolens elevtjeneste har med elever.
  Ansvar: Elevtjenesten
 • Skolens ledelse følger med på elevenes fravær på gitte tidspunkt gjennom året (se IKO-årshjul. IKO står for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging).
  Ansvar: Ledere med sektoransvar
 • Leder har samtale med elever som har 10 % udokumentert fravær der trivsel er en obligatorisk del av samtalen.
  Ansvar: Ledere med sektoransvar
 • Skolens ledelse følger med på sosiale medier.
  Ansvar: Rektor
 • Skolens ledelse har jevnlige møter med elevrådet for blant annet å sjekke elevenes opplevelse av skolemiljøet og for å ta elevene med i arbeidet med skolemiljøtiltak.
  Ansvar: Rektor
 • Elevenes opplevelse av skolemiljøet er tema i alle møter i samarbeidsutvalget (SU-møter) og elevene skal tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak.
  Ansvar: Rektor

Høst

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Fysisk og psykososialt miljø inngår som fast punkt på klasseteam.
  Ansvar: Kontaktlærer

Oktober

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Kontaktlærer har elevsamtale der elevenes trivsel er en obligatorisk del av samtalene.
  Ansvar: Kontaktlærer
 • Elevtjenesten og ledergruppa har felles IKO-gjennomgang der elever med høyt udokumentert fravær og svake faglige resultater blir fulgt opp i etterkant, blant annet med tanke på fysisk og psykososialt skolemiljø.
  Ansvar: Elevtjenesten og ledere med sektoransvar

November

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Undervisningsevaluering gjennomføres. Kontaktlærer og elever finner frem til bevaringspunkter og til forbedringspunkter basert på resultatene i evalueringen.
  Ansvar: Lærer

Desember

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Elevundersøkelsen gjennomføres. Resultatene behandles i personalet og i elevrådet. Utviklingsområdene inngår i skolens utviklingsplan med tiltak og ansvar for oppfølging.
  Ansvar: Rektor

Februar

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Kontaktlærer har elevsamtale der elevenes trivsel er en obligatorisk del av samtalene.
  Ansvar: Kontaktlærer

Mars

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Elevtjenesten og ledergruppa har felles IKO-gjennomgang der elever med høyt udokumentert fravær og svake faglige resultater blir fulgt opp i etterkant, blant annet med tanke på fysisk og psykososialt skolemiljø.
  Ansvar: Elevtjenesten og ledere med sektoransvar

Vår

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Fysisk og psykososialt miljø inngår som fast punkt på klasseteam. Kontaktlærer skriver referat.
  Ansvar: Kontaktlærer

Juni

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Kontaktlærer holder en klassesamtale med elevene som er en oppsummering og evaluering av skoleåret.
  Ansvar: Kontaktlærer

§ 9 A-4 Rutine for hvordan skolen skal gripe inn og følge opp ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø (2. ledd)

Snarest mulig

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Den ansatte som ser, hører eller får mistanke om krenkende ord eller handlinger, griper inn i situasjonen og varsler sin nærmeste leder som varsler rektor. Varselet kan være muntlig.
  Ansvar: Den ansatte i samarbeid med sin nærmeste leder
 • Ved mottak av varsel fra ansatt, elev, foresatt eller andre, oppretter rektor mv-mappe i Elements.
  Rektor skal varsle om alvorlige saker til skoleeier på epost: 9A@viken.no
  Alvorlige saker kan være:
  • saker der krenkelsene er særlig voldelige
  • hvis flere elever er involvert i mobbing av enkeltelev
  • situasjoner der krenkelsene har pågått over tid uten at skoleledelsen har klart å løse saken
  • digital mobbing på tvers av skoler og grove trusler gjennom sosiale medier
  • Ansvar: Rektor
 • Rektor undersøker saken. Undersøkelsene må dokumenteres. Legg vekt på at eleven(e) blir hørt og at de får informasjon om rettigheter og hvem som kan bistå dem (eksempelvis ombud eller Statsforvalteren). Referat fra samtaler godkjennes av partene og arkiveres.
  Ansvar: Rektor
 • På bakgrunn av undersøkelsen beskrevet over, vurderer rektor om skolen skal lage aktivitetsplan for eleven(e). Hvis skolen ikke skal lage aktivitetsplan, lager rektor et kort notat som dokumenterer denne avgjørelsen, som arkiveres i mv-mappa i Elements. Det må framkomme at elevenes beste er vurdert.
  Ansvar: Rektor
 • Rektor lager aktivitetsplan med tiltak i samråd med de som er involvert. Bruk mal i Elements.
  Ansvar: Rektor

Etter aktivitetsplanen

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Rektor følger opp og evaluerer tiltakene slik som det står i aktivitetsplanen.
  Ansvar: Rektor

§ 9 A-5 Rutine for hvordan skolen skal gripe inn og følge opp ved mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen utsetter en elev for krenkende ord eller handlinger

Snarest mulig

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Hvis det er en ansatt som krenker en elev, skal den som har mistanke om eller kjennskap til krenkingen varsle rektor.
  Hvis det er en i ledelsen som krenker en elev, skal den som har mistanke om eller kjennskap til krenkingen varsle skoleeier ved fylkesdirektør for kompetanse.
  Ansvar: Ansatt som har mistanke eller kjennskap til krenking
 • Ved mottak av varsel fra ansatt, elev, foresatt eller andre, oppretter rektor mv-mappe i Elements. Rektor skal alltid varsle fylkesdirektør for kompetanse på epost og skoleforvaltning på 9A@viken.no om at det er mistanke om en ansatt som krenker elev.
  Ansvar: Rektor
 • Rektor undersøker saken. Undersøkelsene må dokumenteres. Referat fra samtaler godkjennes av partene og arkiveres.
  Ansvar: Rektor
 • På bakgrunn av undersøkelsen, vurderer rektor om skolen skal lage aktivitetsplan for eleven(e).
  Hvis skolen ikke skal lage aktivitetsplan, lager rektor et kort notat som dokumenterer denne avgjørelsen, som arkiveres i mv-mappa i Elements. Det må framkomme at elevenes beste er vurdert.
  Ansvar: Rektor
 • Rektor lager aktivitetsplan med tiltak i samråd med de som er involvert. Bruk mal i Elements.
  Ansvar: Rektor

Etter aktivitetsplanen

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Rektor følger opp og evaluerer tiltakene slik som det står i aktivitetsplanen.
  Ansvar: Rektor

Snarest mulig

Handling og ansvar for gjennomføring

 • Hvis det viser seg at varselet er berettiget, skal rektor opprette egen personalsak.
  Ansvar: Rektor

Handlingsplanen som pdf

Handlingsplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø (PDF, 166 kB)