Referat fra møtet for foresatte til elever i Vg2 31. august 2023

Plan for møtet

 • Praktisk informasjon
 • Oppfølging, selvstendiggjøring og mestring av skolearbeidet
 • Oppfølging, avgangsmarkering
 • Nærvær
 • Skolens satsingsområder, relevans i opplæringen
 • Karrierelæring
 • Klassevise møter, husk klasse/kontaktlærer

Elevinfo-heftet 2023-2024

Heftet ble utdelt til samtlige elever ved skolestart. Det inneholder praktisk informasjon om skolehverdagen, forventninger, støttetilbud, plikter og rettigheter.

Bruk gjerne tid på heftet, det inneholder masse nyttig informasjon.

Hvordan går det?

Spør ungdommen!

Økende grad av selvstendiggjøring

 • Fra fylte 15 år har eleven selvråderett i spørsmål om utdanningsvalg og valg i tilknytning til utdanning
 • Fra fylte 18 år er eleven juridisk sett myndig
 • Du har forsørgerplikt gjennom videregående opplæring
 • Bidra til ungdommens selvstendiggjøring gjennom tillit og ansvar
 • Eleven har mulighet til å gi samtykkeerklæring til utvidet samarbeid mellom skole og hjem etter fylte 18 år

Mestring av skolearbeidet

 • Bidra til å kommunisere høye, positive forventninger
 • Fokuser hva ungdommen gjør, tid, innsats og vilje
 • Ha mindre fokus iboende egenskaper som forklaring prestasjoner
 • Bygg opp og vær med å feire de gode mestringsopplevelsene

Tilstedeværelse på skolen

 • Elevene skal møte presist og delta aktivt i opplæringen
 • Elevene må gi beskjed til kontaktlærer og faglærer dersom de ikke kan komme på skolen
 • Elevene må selv skaffe seg informasjon om arbeid som foregår og lekser som er gitt hvis de må være borte

Vårt oppdrag – alle elever skal fullføre og flere skal bestå videregående opplæring

Over 90 % hos oss gjør det.

Skolens satsingsområder

 • Vurdering
 • Elevmedvirkning
 • Inkludering, samhold og identitet
 • Relevans

Opplevelse av sammenheng

Når elevene har vært gjennom opplæringen hos oss, ønsker vi at de skal ha dratt noen linjer mellom de ulike fagene, som et prikk-til-prikk-bilde.

Et godt samarbeid mellom skole og lokalt samfunns-, nærings- og kulturliv gir elevene livsnære erfaringer og bidrar til et mer detaljert bilde med opplevelse av sammenheng og relevans.

På enkelte områder i vår skoledrift, har vi lang tradisjon for å samarbeide med lokalt nærings- og samfunnsliv

Elever som går yrkesfaglige utdanningsprogram får mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i opplæringen

Elever som går studieforberedende utdanningsprogram med praktiske fag, deltar på ulike arenaer gjennom skoleåret hvor de lærer gjennom praktiske, autentiske erfaringer

Reelle læringsoppdrag i teoretiske fag

Vi opplever stor grad av vilje og imøtekommenhet fra næringsliv, kultur- og samfunnsarenaer i Mosseregionen til å samarbeide om å gi elevene våre varierte, praktiske og livsnære læringsarenaer.

Bane Nor

Elever jobber med reelle problemstillinger i matematikk, naturfag og geografi .

Moss havn

Samarbeid med Moss havn hvor elevene lærer om verdikjeder, bærekraft og omstilling i faget naturfag:

Moss industri- og næringsforening

Elever i faget markedsføring og ledelse og faget samfunnskunnskap har fått vært med på ulike møter.

Hva karriereveilederne gjør i Vg2

 • Kort klassebesøk – studieforberedende og yrkesfag (YF): Uke 42 – 44
 • Skolebesøk fra Forsvaret 19.oktober
 • Klassebesøk i forbindelse med valg av programfag for neste år – muligheter/begrensninger – Desember/januar
 • Utdanningsmesse februar begrenset antall plasser
 • Besøk YF – valg av retning/læreplass i vg3 før 1.mars – Uke 2-3

Stikkord om karrierelæring

 • Utvikling gjennom årene på videregående
 • Konsekvenser av valg
 • Informerte valg
 • Samarbeid internt og eksternt

​​​Leksekafé

Leksekafé er et tilbud til alle elever onsdager klokken 13.50 til 15.30. Der kan elevene få hjelp av lærere med lekser i fellesfag og realfag, men man kan selvfølgelig jobbe med lekser i andre fag også.

Internasjonalisering på Kirkeparken

 • Den gamle klasseturen/studieturen finnes ikke lengre
 • Alle reisevirksomhet finansieres av Erasmus +
 • Reiser skjer på tvers av klasser og grupper, knyttet til konkrete prosjekter
 • Henvendelser med spørsmål om å stille opp som vertsfamilie vil komme

Skolens kontaktinformasjon

Vi sender også ut enkelte meldinger og brev på SMS og Digipost.

Artikkelliste