Personvernombudet

Du kan kontakte personvernombudet om du har spørsmål om om bruk av dine personopplysninger i fylkeskommunen.

Oppgaver og rolle

Hensikten med å ha et personvernombud, er å styrke fylkeskommunens evne til å følge personvernregelverket i praksis. Personvernombudet opptrer i uavhengighet og er faglig kompetent, noe som kommer til nytte både for fylkeskommunen selv, og de som vi behandler personopplysninger om.

Personvernombudet skal både gi råd til fylkeskommunen, og samtidig følge med på at krav i personvernregelverk og interne retningslinjer for personvern blir fulgt. Personvernombudet skal også være et mulig kontaktpunkt for de som fylkeskommunen behandler personopplysninger om.

Les mer om personvern og hvordan fylkeskommunen behandler personopplysninger.

Hva kan du kontakte personvernombudet om?

Du kan kontakte personvernombudet om bruk av dine personopplysninger i fylkeskommunen, og dine rettigheter i tilknytning til dette. Typiske rettigheter er innsyn i egne personopplysninger, klage på behandlingen av personopplysninger eller retting av gale personopplysninger. Personvernombudet kan gi generelle råd, og kan også bringe saker videre i fylkeskommunen.

Personvernombudet har taushetsplikt.

Styrking av individets rettigheter har vært et sentralt mål med nytt personvernregelverk. Du kan lese mer om den enkeltes rettigheter på Datatilsynets nettsider.

Kontakt

Line Mostad Samuelsen.
Personvernombudet for Østfold fylkeskommune
E-post: linesa@ofk.no