Råd for personer med funksjonsnedsettelser

Råd for personer med funksjonsnedsettelser skal fremme interessene som angår denne gruppen i fylkeskommunens virksomhet.

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører mennesker med funksjonsnedsettelse som gruppe, eksempelvis tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering.  

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Saker og møter

Se møtedatoer og sakspapirer i rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Medlemmer 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal bestå av ni medlemmer. Syv medlemmer fremmet fra interesseorganisasjoner/brukerrepresentanter og to medlemmer fra fylkestinget.

Arne Lein er leder og Sarah Lunner er nestleder.

  • Arnstein Koch-Engebretsen (uavhengig), folkevalgt
  • Sarah Naomi Lunner (høyre), folkevalgt - nestleder
  • Trond Hegerstrøm, brukerrepresentant
  • Tom Nekstad, brukerrepresentant
  • Vanja Tronslien, brukerrepresentant
  • Marianne Aagaard, brukerrepresentant
  • Arne Lein, brukerrepresentant - leder
  • Ragnhild Skovly Hartviksen, brukerrepresentant
  • Atle Midtgård, brukerrepresentant

Reglement

Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse