Viltforvaltning

Fylkeskommunen har ansvar for ivaretakelse av viltets leveområder, og skal bidra til at vilthensyn blir ivaretatt i kommunale planer.   

Trenger du hjelp og rådgivning?

Kommunen vil normalt være førstelinjetjenesten i viltforvaltning lokalt. Fylkeskommunen bistår kommuner i viltfaglige spørsmål og legge til rette for bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning på regionalt nivå. Vi kan også bistå og veilede rettighetshavere lokalt i regelverk og praktisk forvaltning.  

Søk tilskudd til vilttiltak

Gjennom regionalt viltfond gir fylkeskommunen tilskudd til vilttiltak. 

Vi kan gi tilskudd til for eksempel:

 • tiltaksrettede undersøkelser
 • metodeutvikling
 • tilskudd til praktiske tiltak
 • medvirkning til å løse oppgaver og stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner. 

Søk om tilskudd til vilttiltak på Miljødirektoratet

Vi kan endre jakttider for elg, hjort, kanadagås og stripegås

Fylkeskommunen er delegert myndigheten til å innskrenke jakttiden for elg og hjort der det er konflikter knyttet til jaktutøvelse. Fylkeskommunen kan også utvide jakttiden på kanadagås og stripegås der dette er formålstjenlig, slik det er beskrevet i forskrift om jakt- og fangsttider §3, pkt. 2.

Hva kan fylkeskommunen hjelpe deg med?

 • Gi støtte til prosjekter og ta initiativ til egne prosjekter som bidrar med kunnskap inn til viltforvaltningen. Dette kan være elgbeitetakster, hjortemerking, kohortanalyser og lignende.
 • Etablere møteplasser for nettverksbygging og formidling av kunnskap innen viltforvaltning.
 • Samarbeide med kommunene og jobbe for bestandsforvaltning over administrative grenser.
 • Løfte og drøfte regionale utfordringer med nasjonale myndigheter.
 • Arbeide for felles forvaltnings-/jaktområder for steinkobbe.
 • Samarbeide med samferdsel for å redusere viltulykker og å sikre rutiner for håndtering av fallvilt.
 • Jobbe for å øke rekrutteringen av jegere, og tilgjengeligheten av jakt.
 • Bidra til at jakten er bredt akseptert i samfunnet som forvaltningsverktøy, friluftslivsaktivitet og næringsvei.

Mer informasjon om viltforvaltning: