Satsinger og prosjekter innen friluftsliv

Fylkeskommunen deltar i statlige prosjekter og har egne fylkeskommunale prosjekter. Her finner du en oversikt over de prosjektene og satsingene vi har for øyeblikket. 

Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet

Handlingsprogrammet, Aktiv i Viken, skal gjøre det lettere for alle i fylket å være fysisk aktive hele live. Frem til nye handlingsprogram er vedtatt i Østfold gjelder handlingsprogrammet.

Last ned felles handlingsplan for økt fysisk aktivitet for alle, Aktiv i Viken 2021-2023 (PDF, 2 MB)

Kontaktperson: Per Kristen Gisleberg, e-post pergi@ofk.no

Friluftslivets ferdselsårer

Friluftslivets ferdselsårer er et nasjonalt prosjekt som blir koordinert av Miljødirektoratet. I prosjektet er det et mål at alle merkede og skiltede turruter skal gjøres synlige i kartverkets database «Turruter» og at kommunene lager planer for stier og løyper. Prosjektet startet opp i Viken i 2020 og skal gå ut 2024.

Kontaktperson for Friluftslivets ferdselsårer i Østfold: Anette Hellsaa Christiansen, e-post: anettech@afk.no

Les mer om prosjektet Friluftslivets ferdselsårer på Miljødirektoratet

Universell utforming

Alle skal ha gode muligheter til å være ute i naturen og ha tilgang til å delta i friluftsliv.  Vi støtter tiltak for å bedre tilgjengelighet i friluftsområder og rådgir kommuner og andre i veiledere og krav som finnes for universell utforming.

Regional friluftslivkartlegging

Fylkeskommunen skal bidra til å ivareta og utvikle arealer, ferdselsårer og anlegg for friluftsliv. 

Kartlegging og verdsetting av regionale friluftslivsområder, utfartsområder og ferdselsårer ble vedtatt å gjennomføre i Viken. Det ble ikke fullt ut gjennomført i vikenperioden og arbeidet videreføres som et samarbeidsprosjekt i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Våren 2024 skal arbeidet ferdigstilles med medvirkning av kommuner og regionale friluftslivsorganisasjoner.

Arbeidet baseres på Metodebeskrivelse for kartlegging og verdsetting av regionale friluftslivsområder og turruter. (PDF, 962 kB)

Du kan allerede nå få innsyn i kartdelen Foreløpige regionale friluftslivsområder - innsyn.

Vårt ansvar for friluftsliv

Østfold fylkeskommune skal:

  • gjennom egne tiltak, fordeling av statlige tilskuddsmidler og deltakelse i statlige prosjekter bidra til å ivareta og utvikle arealer, ferdselsårer og anlegg for friluftsliv og stimulere til friluftsliv. 
  • bidra til å informere om rettighetene og pliktene som følger av allemannsretten. 
  • ha det regionale ansvaret for skjærgårdstjenesten og for statlig sikrede friluftslivsområder. 
  • støtte opp under kommunenes arbeid innenfor friluftsliv og veilede og bidra til å bygge opp kompetanse i kommunene på friluftslivsfeltet. 

Fylkeskommunens lovpålagte oppgaver er beskrevet i Forskrift om fylkeskommunenes oppgaver innenfor friluftlivsområdet

Kontaktperson

Per Kristen Gisleberg, e-post: pergi@ofk.no