Statlig sikra friluftsområder

Jobber du i en kommune med å statlig sikre områder? Lær mer om hva det innebærer at et område er statlig sikret og hva fordelene ved å sikre det er.

Hva er et statlig sikret friluftsområde?

De statlig sikra friluftslivsområdene kan på mange måter betraktes som «friluftslivets verneområder».

Staten bidrar økonomisk til at kommuner eller interkommunale friluftsråd kan kjøpe områder eller gjøre varige avtaler om bruk med grunneierne, såkalt servituttavtaler. På den måten kan viktige områder for friluftsliv ivaretas og tilrettelegges for dagens og fremtidige generasjoner.  

Les mer på Miljødirektoratet om hva statlig sikrede friluftsområder er

Hvilke områder er statlig sikret?

De fleste områdene som er statlig sikret er flotte badeplasser ved sjøen eller ved ferskvann. De er sikret blant annet fordi de brukes mye, har spesielle friluftslivkvaliteter eller har behov for tilrettelegging.

Søk opp statlig sikra friluftsområder på Miljødirektoratet.no

Søk om statlig sikring av nye områder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til å statlig sikre nye friluftslivsområder.

Søknadene vurderes av fylkeskommunene som uttaler seg om betydningen av områdene til Miljødirektoratet.  

Søk om statlig sikring av friluftslivsområder på Miljødirektoratet

Hva er kommunens viktigste oppgaver?

Det er kommunene som har hovedansvaret for daglig drift og skjøtsel, samt å lage forvaltningsplaner for de statlig sikra friluftslivsområdene.

Lage forvaltningsplan

Kommunene har et ansvar for å ivareta områdene i kommunal planlegging, og vi anbefaler at de statlig sikra friluftslivsområdene synliggjøres i kommunenes arealplaner som «hensynssone friluftsliv».

I tillegg bør forvaltningsplanene være en del av kommunenes helhetlige arbeid med planer for friluftsliv, sammen med idrett og annen fysisk aktivitet, for å kunne søke spillemidler.

Fylkeskommunen godkjenner forvaltningsplaner som kommunene i fylket lager.

Søke tilskudd

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til tiltak, som for eksempel benker, bålplasser, avfallskontainere og parkeringsplasser. For å kunne motta støtte må tiltakene være forankret i forvaltningsplanen deres som er godkjent av fylkeskommunen. Det er fylkeskommunen som behandler søknadene.

Når et område er statlig sikret kan dere søke årlig om midler til vedlikehold eller nye tiltak.

Søk om tilskudd til statlig sikret frilufsområde på Miljødirektoratet

Vi prioriterer ikke tiltak som få tilskudd gjennom spillemiddelordningen. Derfor er det viktig at forvaltningsplanene er en del av kommunens planer som knyttes til spillemiddelordningen. Hvilke friluftslivsanlegg som kan søke tilskudd gjennom spillemiddelordningen, kan du finne hos Kulturdepartementet.

Trenger du råd og veiledning?

Vi rådgir kommuner i hvordan dere kan statlig sikre områder, lage forvaltningsplaner og veileder dere gjerne i arbeidet med å følge lovverket. 

Kontaktperson

Per Kristen Gisleberg, e-post: pergi@ofk.no