Fysiske tiltak i vassdrag

Dersom du ønsker å gjennomføre et fysisk tiltak i vassdrag, krever det tillatelse. I vassdrag hvor det ikke er anadrom laksefisk eller kreps, er det fylkeskommunen som håndterer slike tillatelser.

Tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag

Søk om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag §1 sier at det uten tillatelse er forbudt å gjennomføre fysiske tiltak som:  

  1. medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmuligheter for fisk eller andre ferskvannsorganismer, 
  2. bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større steiner som kan øke eller forskyve fangst av fisk i vassdrag, og 
  3. har til hensikt å forandre fiskearter sin produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse. 

Forskriften gjelder uavhengig av vedtak etter plan- og bygningsloven. Punkt a og b gjelder ikke dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.