Program for folkehelsearbeid i kommuner

Barn og unges psykiske helse er en av de store folkehelseutfordringene i Norge. 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing som Helse- og omsorgsdepartementet har etablert i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund, for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Barn og unge prioritert

Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser

Mestring og mening i Østfold

Østfold har deltatt i programmet fra 2017. Fra 2017 til 2023 har kommunene i Østfold gjennomført en rekke prosjekter og tiltak. Les mer om de ulike prosjektene i oversikten nedenfor.

Fra 2024 går Østfold over i en ny fase av programmet. Østfold fylkeskommune samarbeider nå med akademia og kommunene for å oppsummere og spre kunnskapen og erfaringene fra prosjektene. 

Fra 2025 vil kommunene i Østfold igjen få anledning til å søke om midler til tiltaksutvikling. 

Enkeltprosjekter sortert på fire tematiske satsinger

Tverrfaglig samarbeid for å styrke barn og unge (tjenesteinnovasjon)

Møteplasser og fritidsarenaer