Tolkeloven

God kommunikasjon og felles forståelse er grunnleggende for at det offentlige skal kunne gi gode tjenester til brukerne. I tilfeller hvor det er språkbarrierer kan bruk av tolk, være avgjørende.

Bruk av tolk i offentlig sektor er regulert i en egen lov tolkeloven. Loven stiller tydelige krav til både offentlige organer og til tolkene. Blant annet har offentlige organer plikt til å bruke kvalifisert tolk. Tolkeloven stiller også krav til tolker om blant annet god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet, se Tolkeforskriften.

Det finnes også bestemmelser i særlovgivningen som medfører plikt til å bruke tolk.

Tolkelovens formål

Tolkeloven har to hovedformål:

  • Bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk.  
  • Bidra til at tolker holder et forsvarlig faglig nivå.

Tolkeloven gjelder tolking til og fra norsk, tolking mellom norsk tale og norsk og andre lands tegnspråk, samt annen tolking for personer med hørselshemming eller kombinert hørsels- og synshemming.

Offentlige organers ansvar for bruk av tolk

Etter tolkeloven § 6 har offentlige organer plikt til å bruke tolk når det følger av lov, for eksempel etter bestemmelser i særlovgivningen.  

I tilfeller der plikt til å bruke tolk ikke er regulert i annen lov, skal offentlige organer bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettsikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste.

Offentlige organer bør også vurdere å bruke tolk når de ellers er i kontakt med personer som ikke kan kommunisere med organet på norsk.

I vurderingen av om bruk av tolk er nødvendig, skal det blant annet legges vekt om samtalepartnere kan kommunisere forsvarlig uten tolk, og på sakens art og alvorlighet.

Når et offentlig organ har plikt til å bruke tolk, skal det brukes kvalifisert tolk. En kvalifisert tolk er en tolk som har gjennomført et eller flere av de offentlige kvalifiseringstilbudene for tolker, slik at de oppfyller kravene for å være oppført i Nasjonalt tolkeregister.

Barn skal ikke være tolk

Det er ikke lov å bruke barn som tolk.

Offentlige organer kan bruke fremmøtetolking eller fjerntolking (skjerm eller telefon). Ved bruk av fjerntolking, skal offentlige organer sikre at de tekniske løsningene er tilfredsstillende, at ansatte får opplæring og at personvern er ivaretatt.

IMDI er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og jobber aktivt for god implementering av den nye tolkeloven og økt bruk av kvalifiserte tolker som står oppført i Nasjonalt tolkeregister, som IMDI også har ansvaret for.

(Deler av tekst hentet fra IMDI)