Planveiledning

Fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene og andre aktører i deres arbeid med planer og planarbeid.

Veiledningen skjer i form av:

  • plannettverk
  • kurs og temasamlinger
  • rådgivning om konkrete løsninger og prosesser

Fylkeskommunens ansvar på dette området følger av plan- og bygningslovens § 3-2. Veiledning kan gis både i forbindelse med planoppstart og ved mer formell planbehandling.

Planfaglig veiledning

Fylkeskommunen kan gi planfaglig bistand til enkeltkommuner som har behov for det. Dette kan være veiledning om plansystem, planprosesser, samordning og politisk styring.

Dispensasjonsveileder

Viken fylkeskommune har sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken utarbeidet en veileder for behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Veilederen erstatter tidligere veiledere fra Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold.

Formålet med veilederen er å klargjøre hvilke vurderinger kommunen må foreta når det er søkt om dispensasjon, og hvilke saker som skal oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken og Østfold fylkeskommune for uttalelse. 

Veilederen er ment å være til hjelp både for administrasjon og politikere som behandler dispensasjonssaker i kommunen. 

Les dispensasjonsveilederen