Veiledning for å klage på fag-, svenne- eller kompetanseprøve

Har du fått karakteren «ikke bestått» på fag-, svenne- eller kompetanseprøve, kan du klage. 

Du kan klage på to grunnlag:

 • Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen
  • Formelle feil kan handle om at prøven er gjennomført på en slik måte at du ikke har fått muligheten til å vise din faglige kompetanse. Det kan også dreie seg om manglende informasjon om prøven, eller andre forhold som berører prøvenemndas arbeid.
 • Prøvenemndas faglige vurdering
  • Hvis du er uenig i prøvenemndas faglige vurdering må du forklare konkret hva det klages på og begrunne hvorfor du klager.
  • Du kan ikke klage på karakteren «bestått», dersom du mener karakteren burde vært «bestått meget godt».

Klagen skal sendes til fylkeskommunen der prøven er gjennomført. 

Hvis du får medhold og klagenemnda kommer til at det er gjort formelle feil som kan ha hatt avgjørende innvirkning på prøveresultatet, oppheves prøvenemndas avgjørelse. Prøven regnes da som ikke gjennomført, og du har rett til å gjennomføre ny prøve så snart som mulig. 

Du kan ikke melde deg opp til en ny prøve så lenge en klage er i behandling.

Klagefrist

Fristen for å klage er tre uker etter at du har mottatt melding om vedtak (dvs. karakteren). Det betyr at det ligger et ansvar på deg om å gjøre deg kjent med vedtaket. Vedtaket sendes til deg via Digipost.

Krav til klagen

Klagen må:

 • framsettes skriftlig på eget skjema 
 • undertegnes av klageren eller eventuelt av en med fullmakt
 • vise til hva det klages på, og den bør inneholde en begrunnelse
 • om nødvendig gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre om klageren har rett til å klage, og om klagefristen er overholdt.

For ytterligere informasjon om klageadgang, se