Enighet om forslag til byvekstavtale for Nedre Glomma

Det er nå signert en foreløpig byvekstavtale mellom Østfold fylkeskommune, staten, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Avtalens økonomiske ramme er på totalt 1,74 milliarder kroner over ti år.

– Vi har kommet til en god avtale for Nedre Glomma, og jeg vil takke for et godt forhandlingsklima, sier statens forhandlingsleder Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen.

Lokale parter og staten ble fredag 21. juni enige om et forslag til byvekstavtale for regionen i perioden 2024-2033. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen før avtalen inngås.

Mann sitter vet et bord og skriver på et ark. Tre menn og en dame står bak bordet. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Sindre Martinsen-Evje signerer her forslaget til byvekstavtale med staten. Bypakke Nedre Glomma

– En byvekstavtale legger til rette for god fremkommelighet, effektiv arealutnyttelse og løsninger for at flere skal velge gange, sykkel og kollektivtransport.  Det gir grønnere og mer attraktive byer å bo i. Dette er en utvikling vi ønsker for Nedre Glomma, sier Sindre Martinsen-Evje, leder av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma.

Målet er nullvekst i trafikken

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport. 

  • Bedre samordning mellom staten, fylkeskommunen og kommunene er et viktig formål med byvekstavtalen.
  • Det er i dag fem områder med byvekstavtaler. Nedre Glomma, sammen med Kristiansand, ligger an til å bli de neste byområdene med en byvekstavtale. 
  • Den videre fremdriften for byvekstavtale i Nedre Glomma er nå lokalpolitisk behandling i fylkestinget og bystyrene i begge byer. Etter den lokalpolitiske behandlingen skal avtalen til regjeringen for endelig godkjenning. Endelig avtale vil foreligge høsten 2024.

Hva er en byvekstavtale?

Hva er en byvekstavtale, og hva ligger i den? Regjeringen forklarer

Hva er forskjellen på byvekstavtale og belønningsordning? Belønningsordningen er mindre i omfang og har kortere varighet. Byvekstavtale er mer langsiktig, og omfatter mer, selv om intensjonene er de samme, altså redusere biltrafikk og få flere over til å gå, sykle eller reise kollektivt.

Det er noen forutsetninger som ligger i en slik avtale, blant annet kan man ikke kutte uhemmet i rutetilbudet, med referanse til reduksjonene.  Avtalen forplikter. Med byvekstavtale vil kollektivtilbudet i Nedre Glomma i stor grad kunne opprettholdes i området.

Erstatter dagens belønningsavtale

Pengene fra staten skal ikke erstatte det partene allerede legger inn, de skal komme i tillegg. Østfold fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner binder seg med denne avtalen til å oppfylle sin av kontrakten, ellers kan pengestrømmen fra regjeringskvartalet stoppe opp. 

Byvekstavtaler er politisk, men ikke juridisk bindende.

Bypakke Nedre Glomma har i dag en avtale med staten om belønningsmidler.  Ved inngåelse av byvekstavtale vil denne ersatte belønningsavtalen.

To damer og fire menn står på rad. En mann holder opp et papir. - Klikk for stort bildeDe som signerte avtalen, var fra venstre, Marit Rønning fra Jernbanedirektoratet, Eli Kristin Nordsiden fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, forhandlingsleder Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen, fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje, ordfører Arne Sekkelsten i Fredrikstad, ordfører Magnus Arnesen i Sarpsborg. Bypakke Nedre Glomma

Dette sier regjeringen:

"Dagens byvekstavtaler er langsiktige politiske intensjonsavtaler som går over om lag ti år. Staten inviterer byområdene til forhandlinger, og forslag til avtale blir behandlet i alle berørte by-/kommunestyrer, fylkesting og regjeringen før signering. Fra statens side tas det forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

I avtalene forplikter staten, fylkeskom­munene og kommunene seg til en felles innsats for å nå nullvekstmålet. Staten bidrar til å finan­siere økt satsing på kollektivtransport, sykling og gange, som støttes opp av lokale virkemidler som restriktive tiltak mot biltrafikk og areal­bruk, samt drift av kollektivtrafikk og investerin­ger i infrastruktur. De bompengefinansierte bypakkene er en del av avtalene, og er viktige både for å finansiere prosjekter og tiltak, og for å stanse veksten i personbiltrafikken i tråd med nullvekstmålet."