Fylkestinget: Flyfag, Oslofjord og jordbruksforhandlinger

Opprettelsen av flyfaglinje, arbeidet for økt bruk av biogass i Oslofjorden og innspill i jordbruksforhandlingene var blant temaene i fylkestinget 15. februar. Her er en oppsummering av sakene som ble behandlet. 

Årets første møte i fylkestinget i Østfold inneholdt også valg av representanter til en rekke styrer, utvalg og representantskap. Vi nevner i fleng: Rovviltnemnder, nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler, fagskolens representantskap, medlemmer til karakterklagenemnda, Nasjonal digital læringsarena, Klimapartnere, fylkesrevisjon, osv.

Se hele lista over valg av representanter (eInnsyn)  

Viderefører deltagelse i Biogass Oslofjord

Biogass Oslofjord er et samarbeid mellom (tidligere) Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Oslo kommune, med mål om å øke produksjon og bruk av biogass og biogjødsel i Oslofjordregionen. Styret består av politiske representanter fra hvert medlem. Styret stiller seg positive til en videreføring av nettverket i de nye fylkeskommunene.

Fylkestinget vedtok å bevilge 400.000 kroner til videre deltagelse i Biogass Oslofjord i 2024. Vedtaket ble gjort mot Frps stemmer. Partiet mente medlemskapet burde vurderes opp mot næringens evne til å finansiere selv, og de var usikre på gevinsten ved et medlemskap.

Søker om landsdekkende flyfaglinje

Vg2 flyfag er en yrkesfaglig utdanning som bygger på vg1 elektro og datateknologi eller vg1 teknologi- og industrifag. Flyfagutdanning kan organiseres som et fylkeskommunalt tilbud eller et landslinjetilbud. Landslinjeordningen finansieres gjennom statlig tilskudd. Det er i dag fem ulike flyfagutdanninger i Norge (Bardufoss, Bodø, Fosen, Skedsmo og Sola vgs), alle organisert som landslinjetilbud.

Den sikkerhetsmessige situasjonen, innfasing av nye fly- og helikoptersystemer samt høy gjennomsnittsalder og lav pensjonsalder blant flyteknikere i Forsvaret, gjør at Forsvaret har et økt bemanningsbehov i årene som kommer. I tillegg forutsetter KAMS’ økte satsning på Rygge god tilgang på kvalifisert personell som ønsker å bo i Østfold. En opprettelse av flyfagutdanning i Østfold vil kunne bidra til å dekke dette økte nasjonale og lokale behovet. Kostnadene ved å opprette en slik utdanning er imidlertid høye og må ses i sammenheng med fylkeskommunens samlede økonomiske ramme og store vedtatte behov for innsparinger.  

Fylkestinget har vedtatt at Østfold fylkeskommune skal søke om opprettelse av landslinjetilbud for flyfag i 2024. Det skal legges opp til en drift- og investeringsmodell som er økonomisk bærekraftig, og med fokus på samspill med eksterne aktører som forsvar, lokalt og nasjonalt næringsliv, kommuner og andre offentlige aktører.  

- I dag tror jeg alle føler seg litt som mossinger, sa Høyres Thor Hals i debatten. Hans partifelle Glenn Håkon Melby hadde allerede vært i kontakt med Forsvarsmateriell om tilgangen til læremateriell (les: fly og helikoptre) for en eventuell landslinje i Østfold.

Det var mange innlegg og høy aktivitet i debatten om flyfaglinje. Sps Elin Tvete understreket at et slik tilbud ikke måtte gå på bekostning av andre nødvendige opplæringstilbud i fylket, og at fylkeskommunen aktivt måtte søke samarbeid med andre aktører. - Vi kan ikke bære økonomien selv, sa hun.

Fristen for å sende søknad var faktisk samme dag som fylkestinget hadde møte. Tenkt oppstart er høsten 2025.

Innstillingen fra fylkesutvalget ble enstemmig vedtatt.

Menn og damer sitter med ryggen til, ser på en mann som står på talerstol - Klikk for stort bilde Halvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

Har gitt innspill til jordbruksforhandlingene

Fylkestinget har nå gitt sine innspill til årets jordbruksforhandlinger. Blant momentene som bringes til torgs fra Østfold er innsats for lavterskeltilbud til å bedre bønders fysiske og psykiske helse.

Debatten som ikke skulle være debatt

Fylkesutvalget behandlet i siste møte saken om redusert rutetilbud som følge av dårlig økonomi. Torsdag var saken oppe i fylkestinget, og det som skulle behandles, var et forslag om å sende den i retur til administrasjonen for å få med innspill fra berørte parter. Men av og til har man lyst til å si litt mer enn det saken handlet om, og dermed kom det forslag på bordet om nye anbudsrunder, reduserte størrelser på buss, før både fungerende fylkesordfører Annette Raakil og Frps Ole Johan Lakselv måtte minne forsamlingen på at det de faktisk skulle behandle, var et utsettelses-/tilbakesendingsforslag.

Frp sto på sitt forslag om å se på andre muligheter, og stemte mot flertallet i avstemmingen. Enden på visa ble da at saken bes fremmet på nytt senest innen fylkestingsmøtet i juni (da budsjettet skal diskuteres på nytt), men da med innspill fra pendlerforeninger og andre som berøres av en reduksjon i rutetilbudet.