Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet – igjen

Regjeringen har nå bestemt at Østfold fylkeskommune skal være vannregionmyndighet (VRM) for Glomma vannregion - som den var før Viken-perioden.

Mer informasjon om dette: Endringar i vassforskrifta - regjeringen.no

– Å være vannregionmyndighet vil si å ha ansvar for å koordinere arbeidet med oppfølging av vannforskriften. Blant annet gjennom å legge til rette for arbeidet som skal utføres, følge opp myndigheter som har oppgaver i henhold til vannforskriften, gjennomføre egne oppgaver og samordne de ulike bidragene i planarbeidet, forklarer rådgiverne innen vannforvaltning, Helene Gabestad og Erik Skauen.

Vannregionmyndigheten rolle:

  • Legge til rette for/lede planarbeidet
  • Opprette/lede vannregionutvalg
  • I samarbeid med vannregionutvalget oppdatere miljømål, vannforvaltningsplan og tiltaksprogram
  • Gi rammer og veiledning til vannområder
  • Legge til rette for offentlig deltakelse og informasjon, sørge for høringer
  • Legge til rette for vedtak som regional plan i fylkesting

Østfold fylkeskommune var, som tidligere nevnt, vannregionmyndighet for Glomma vannregion. Denne vannregionen dekker store deler av Østlandet. Den omfatter hele Glommas nedbørsfelt, vassdrag som drenerer til Indre Oslofjord og utenforliggende fjordområder i Ytre Oslofjord og langs Østfoldkysten.

– Gjennom å være vannregionmyndighet kan Østfold fylkeskommune i større grad være med å påvirke vannforvaltningen i regionen, hvor målet er rent vann til det beste for naturmangfoldet, næringslivet, friluftslivet, innbyggere og besøkende. Her kan vi få til mye godt arbeid sammen, sier Gabestad og Skauen.

Les mer om vannforvaltning på vannportalen.no