Slik fordeles overskuddet fra Viken fylkeskommune

Fylkestinget setter av 98,27 millioner kroner av fra overskuddet fra Viken fylkeskommunes siste driftsår til ny skole i Fredrikstad.

Årsregnskapsresultat for det siste driftsåret for Viken fylkeskommune viser et overskudd på 724 millioner kroner, og et netto driftsresultat på 3,4 prosent. Av disse midlene vil rundt 186,7 millioner kroner gå til blant annet inndekning av merforbruk.  

Det vil si at det er rundt 537,2 millioner kroner igjen som fordeles mellom «Viken-fylkeskommunene» Akershus, Buskerud og Østfold. Fordelingen baseres på andelen av frie inntekter i 2024.

Østfold fylkeskommune sin andel utgjør 114 millioner kroner.

Fylkestinget vedtok 19. juni på å sette hoveddelen av disse midlene – 98,27 millioner kroner – til investeringsfond merket Ny skole i Fredrikstad.  

Forslaget ble fremmet av Høyres Sissel Rundblad på vegne av Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Pensjonistpartiet og Uavhengig representant Arnstein Koch-Engebretsen.

Partiene foreslo i tillegg å bevilge 500 000 kroner til tiltaket Verdensbro i Halden.    

De resterende midlene fordeles i tråd med fylkesutvalgets innstilling, og er en oppfølging av tidligere fattede vedtak innenfor ulike tjenesteområder:

Tjenesteområde samferdsel  
Tilføres 12 millioner kroner.  
Av disse fordeles med 10 millioner kroner til fullføring av ladeinfrastruktur på Hvaler og 2 millioner kroner til igangsatte prosjekter på brovedlikehold.

Tjenesteområde Samfunn, plan og tannhelse 
 Tilføres 530 000 kroner.  
Av disse fordeles fordeles med 150 000 kroner til arealregnskap og 380 000 kroner til satsing på Oslofjorden.

Tjenesteområde Kultur, næring og klima  
Tilføres 2,7 millioner kroner som fordeles til følgende tiltak/prosjekter:  
utskifting av egne kjøretøy 430 000 kroner, medfinansiering utskifting egne kjøretøy 900 000 kroner, Treasource (Horizon prosjekt) 500 000 kroner, utstilling Solbergtårnet 700 000 kroner og Pilgrimsleden 170 000 kroner.  


Forslaget ble vedtatt mot Frps stemmer. Fylkestingsrepresentant Niklas Memic-Eriksen foreslo sette av rundt 40 millioner kroner til samferdselsområdet, samt 38,5 millioner kroner til gratis låne-PC i videregående skole. Resten av beløpet ble foreslått satt av på fond. Forslaget fikk kun Frps stemmer og falt.  

Årsrapporten og årsregnskapet for Viken 2023 gjennomgår parallell politisk behandling i fylkestingene i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold i juni.