Slik skal det reduseres

Flertallet av partiene i fylkesutvalget er enige om prinsippene og retningen på reduksjonene i kollektivtilbudet som følge av innsparingsbehov. Saken avgjøres av fylkestinget i Østfold 19. juni.

Enigheten framkom allerede tirsdag denne uka, da hovedutvalg for samferdsel, klima og miljø mot Fremskrittspartiets representanter samlet seg om et forslag fra Mathis Minge (Sp), der det heter:

 1. Østfold fylkeskommune legger til grunn at flere skal reise kollektivt, men høy prisvekst kombinert med lavere handlingsrom i budsjettet gjør det nødvendig å gjennomføre reduksjoner i kollektivtilbudet. Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å tilpasse driften av ØKT til de gjeldene rammer i økonomiplanen, og basert på føringer i denne saken.
 2. Tilbud for skoleelever og arbeidsreiser skal opprettholdes så langt som mulig, og reduksjoner skal i hovedsak skje etter følgende prioritering: 
  a. Østfold Kollektivtrafikk sitt busstilbud på søn-/og helligdager. 
  b. Østfold Kollektivtrafikk sitt busstilbud på lørdager. 
  c. Østfold Kollektivtrafikk sitt busstilbud på hverdager etter kl 18:00. 
  d. Bestillingstilbud. 
 3. Inntil den totale gjennomgangen av Østfold Kollektivtrafikk er gjennomført, skal det justeres i enkeltavganger fremfor nedleggelse av hele linjer, og sørge for at de delene av fylket som i dag har et minimumstilbud, ikke står helt uten tilbud. 
 4. Justeringene bør hensynta bussjåførenes situasjon. 
 5. I gjennomgangen av Østfold Kollektivtrafikk skal det utredes muligheter for bedre korrespondanse med andre transportmidler, samarbeid med næringsliv og kommuner, reklamekampanjer og økt bruk av billettkontroll, for å øke antall betalende passasjerer

Tilleggs/ alternative forslag fra Frp og Høyre ble nedstemt.

Se hele saksgangen

Da fylkesutvalget behandlet saken torsdag 13. juni, var situasjonen den samme. Fylkestingspolitikerne berømmet hverandre for godt samarbeid og omforente løsninger og at man ikke kutter hele ruter, men avganger. Høyres Thor Hals oppfordret til økt innsats for å øke inntektene (les: ta snikere og øke prisene, samt se på muligheter for mer reklame), og tettere samarbeid mellom kollektivselskapene på østlandet.

Ved votering var det innstillingen fra Hovedutvalg for samferdsel, klima og miljø som ble vedtatt, mot Frps to stemmer. Frps forslag fikk to stemmer og falt, mens Høyres forslag fikk partiets og Krfs stemmer, og falt det også.

Endelig vedtak i saken fattes torsdag 19. juni