Stenger skolebygg ved Frederik II, avdeling Christianslund

Det er gjort nye funn av asbest i skolebygg Christianslund som er en del Frederik II-videregående skole i Fredrikstad. Fageksperter har også vurdert at det trengs ytterligere sikringsarbeid på løse utvendige betongplater. Østfold fylkeskommune har derfor besluttet å fortsatt holde hele området stengt en tid framover. Det jobbes nå for å finne alternative lokaler for de rundt 500 elevene som blir berørt. 

- Høyeste prioritet for oss er elever og ansattes sikkerhet. Det primære er at alle som oppholder seg på Christianslund skal være trygge og ha et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Derfor har vi også hentet inn særskilt fagekspertise for å være helt trygge på at det er forsvarlig å åpne bygget igjen. Når vi nå har fått ny informasjon, og ser at omfanget er større enn antatt, trenger vi mer tid på å sikre byggene på området helt, før vi kan ta imot ansatte og elever, sier Brynjard Rønningen, direktør for opplæring og kompetanse i Østfold fylkeskommune.

Beslutningen om å fortsatt holde hele Christianslund stengt ble tatt torsdag ettermiddag etter et møte mellom representanter fra Østfold fylkeskommune og de ulike entreprenørene som har kartlagt omfanget av både asbest og sikringsarbeidet av løse betongplater i bygget. 

- Det å stenge hele området nå gir en mye raskere fremdrift i sanering og sikringsarbeidet. Med byggene tomme for annen aktivitet og persontrafikk kan arbeidet gå uforstyrret og unødige pauser for å hindre støy, forflytning av utstyr, ventilasjonsproblematikk og så videre unngås, sier Rønningen.
-Så er det viktig å presisere at lokalene ved Frydenberg og Sandveien er tilgjengelig og vil bli benyttet som vanlig. I tillegg vil allerede klare erstatningslokaler benyttes, sier han. 

Ansatte og elevers trygghet viktigst

Asbestfunnet i deler av Christianslund-bygget ble gjort før jul, og siden det har det vært jobbet med å kartlegge omfanget. Nye undersøkelser gjort denne uken viser nye funn av asbest. 

Når det gjelder sikringsarbeidet av de løse betongplatene på utsiden av bygget har dette pågått siden i fjor høst. Denne uken har bygget vært helt stengt, etter at det var usikkert om platene kunne ramle ned. De berørte elevene har i denne perioden fått undervisning hjemmefra.

Intensjonen var å åpne for elever og ansatte igjen mandag 8. januar, men etter å ha innhentet en ny faglig vurdering har Østfold fylkeskommune nå bestemt at hele området stenges av for en periode. 
Det lages en fremdriftsplan som gjør at bygg kan åpnes fortløpende ettersom arbeid både ute og inne kan gjøres parallelt. Det første bygget åpnes trolig i uke 2. Deretter åpnes klargjorte bygg fortløpende. Intensjonen er at alt arbeid skal være ferdig innen fire uker. 

- Det er bare å beklage at vi ikke får åpnet bygget til uka som vi hadde planlagt, men når vi har fått informasjon om at det fremdeles ikke er helt trygt, venter vi selvfølgelig, og iverksetter nye nødvendige tiltak før vi åpner. Ansattes og elevers trygghet er det aller, aller viktigste, sier Rønningen.

Skal finne fullgode alternativ

Arbeidet med å finne gode undervisningslokaler for ansatte og elever som blir berørt er i full gang. Avtaler om erstatningslokaler er allerede inngått. 

-Vi jobber nå med å dekke et utvidet behov. Vi vil sende fortløpende informasjon til berørte elever og ansatte om hvordan undervisningen organiseres framover, sier rektor Leif Østli ved Frederik II videregående skole.
Han berømmer ansatte og elever for tålmodigheten i en krevende periode. 

- Jeg forstår at situasjonen medfører ulemper, men er samtidig svært glad for at elever og ansattes trygghet har blitt ivaretatt. Vi er spesielt opptatt av å sikre at sårbare elever fremdeles skal ha godt og trygt skoletilbud, og det er noe vi vil prioritere når vi nå får noen færre fysisk tilgjengelige lokaler i en periode.

For ytterligere kommentarer kan Brynjard Rønningen kontaktes på telefon 40 24 12 06.
Rektor Leif Østli nås på telefon 91 18 19 06.