Utsetting og forvaltning av innlandsfisk

Ved utsetting av fisk, fisketillatelser og fysiske tiltak i vassdrag må du søke til fylkeskommunen om lov. 

Utsetting av fisk, fisketillatelser og fysiske tiltak i vassdrag

Det er lange tradisjoner for å sette ut fisk og gjennomføre andre kultiveringstiltak i vann og vassdrag. Hensikten har stort sett vært å øke utbytte av fiske til både fritidsfiske og næring. I de senere år har det blitt økt fokus på å bedre gyte- og oppvekstforhold. Å sikre livskraftige fiskebestander basert på stedegne stammer tilpasset lokale forhold, er også en prioritet.

Søk om tillatelse til utsetting eller flytting av fisk

Du må søke om tillatelse til å utsetting av fisk og flytting av villfisk. 

Uten tillatelse fra Østfold fylkeskommune er det ikke tiltatt å sette ut fisk eller andre ferskvannsorganismer eller å gjennomføre fysiske tiltak i vassdrag. Lov om lakse- og innlandsfisk, naturmangfoldloven, forskrift om utsetting av fisk og ferskvannsorganismer og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, er her sentrale.

Søk om tillatelse til utsetting av fisk eller flytting av villfisk

Fisketillatelse utenom ordinær fangstid

For tillatelse til fiske utenom ordinær fangsttid, eller bruk av fangstmetoder som ikke er tillatt, send søknad til fylkeskommunen på post@ofk.no. Du må skrive hensikt, tidspunkt og fangstmetode i søknaden.