Næringsutvikling i Østfold

Østfold fylkeskommune samarbeider med kommuner og andre aktører for å oppnå et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Næringsutviklingen skjer gjennom lokale, regionale og nasjonale aktører.  

Fylkeskommunens bidrag inn i samarbeidene kan være økonomi, kompetanse og/eller nettverk. En del av midlene til næringsutvikling vil inngå i utlysninger slik at det kan søkes støtte til gjennomføring av tiltak. Fylkeskommunes aktiviteter innenfor næringsutvikling omfatter klynger og nettverk, forskning og innovasjon, næringsrettet kompetanse, tilrettelegging for gründere samt tidligfasekapital. Se oversikt over aktører og gründermiljøer.

Østfold fylkeskommune arbeider for at forskning skal resultere i flere nye bedrifter og nye produkter og tjenester i eksisterende bedrifter. Videre er landbruk, reiseliv, havbruk og bioøkonomi viktige næringer å løfte. Næringslivets behov for fremtidig kompetanse har særskilt oppmerksomhet i tverrfaglige forum hvor næringsliv, utdanning, NAV og andre samarbeider. Fylkeskommunen gir støtte til andre aktørers aktiviteter, men driver også egne prosjekter og tjenester. 

Fylkeskommunen har også ansvar for næringsutvikling i regionen gjennom de nasjonale aktørene Innovasjon NorgeSIVA - Selskapet for industrivekst og NAV

Regionale planer

Regionale planer er førende for fylkeskommunens innsats på næringsområdet. Regional plan for næringsutvikling i Østfold (PDF, 3 MB) ble vedtatt i 2017 (i tidligere Østfold før sammenslåingen til Viken fylkeskommune.) Denne gjelder fram til ny regional plan for næringsutvikling er vedtatt.

Rapporter og strategier 

Rapportene og strategiene er utarbeidet for Viken fylkeskommune. Disse gjelder fram til nye rapporter og strategier er vedtatt.