Universell utforming

Vi har en viktig oppgave i å sikre likeverdig tilgjengelighet og samfunnsdeltakelse for alle innbyggere uavhengig av funksjonsevne.

Kvinne triller barnevogn langs et fjell - Klikk for stort bilde Camilla Aarsrud

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. 

Universell utforming som fylkeskommunal oppgave

Fylkeskommunen har ansvar for tjenester som er viktige for innbyggerne. Universell utforming er en relevant strategi for alle våre tjenester og ansvarsområder, og en oppgave vi må løse i fellesskap. 

I en fylkeskommunal sammenheng er det særlig viktig å sikre likeverdig tilgjengelighet til kollektivtransport, videregående utdanning, kultur- og kulturminner, friluftsliv, tannklinikker og fylkesveier. 

Ansvaret for å koordinere fylkeskommunens arbeid med universell utforming ligger hos avdeling Samfunn, plan og tannhelse, seksjon folkehelse og inkludering. Men alle virksomheter i fylkeskommunen har ansvar for universell utforming i sin virksomhet. 

Ønsker du å lære mer om universell utforming i kommunal planlegging, kan også utredningen om universell utforming i kommunal planlegging (PDF, 5 MB) være aktuell. 

Politikk, lovgiving og brukerråd

Universell utforming er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene etter flere lovverk, de mest sentrale er likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven. Les mer om universell utforming, definisjoner, politiske og juridiske føringer og metoder for systematisk arbeid med universell utforming på bufdir.no.

Det er et nasjonalt politisk mål at Norge skal bli universelt utformet. I august 2021 lanserte Regjeringen en ny handlingsplan som gjelder for perioden 2021-2023: «Bærekraft og like muligheter- et universelt utformet Norge»

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser i Østfold skal fremme interessene som angår denne gruppen i fylkeskommunens virksomhet. De har en rådgivende rolle, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.