Muntlig eksamen i Norsk for studieforberedende utdanningsprogram – Eleveksamen

Gjelder følgende fag:
NOR1269 Norsk Vg3 for studieforberedende utdanningsprogram
NOR1272 Norsk Vg3 for påbygging til generell studiekompetanse
NOR1421 Norsk Vg3 for elever med kort botid i Norge, studieforberedende utdanningsprogram
NOR1423 Norsk Vg3 for elever med kort botid i Norge, påbygging til generell studiekompetanse

Eksamenstrekk

To virkedager før eksamen får elevene vite at de er trukket ut i faget.

Forberedelse

Forberedelsestid: 24 timer

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag, og eleven skal ha tilgang til skolens lokaler, kunne samarbeide med andre og ha tilgang til veiledning fra en faglærer.

Eleven trekker en oppgave 24 timer før eksamen. Eksamensoppgaven består av et overordnet tema som favner bredt og dekker flere kompetansemål i læreplanen. Temaet skal være åpent nok til at eleven får vist tilstrekkelig bredde i kunnskapen. Relevante kompetansemål skal oppgis sammen med temaet.

Eleven skal i forberedelsestiden arbeide med å se sammenhenger mellom temaet og de oppgitte kompetansemålene. Eleven kan velge å forberede en presentasjon på inntil 10 minutter.

Eksamen

Eksamenstid: Inntil 30 minutter

Dersom eleven har forberedt en presentasjon, kan denne utgjøre inntil 10 minutter. Eleven må kunne være kritisk til kildene han/hun bruker. Den øvrige tiden brukes til fagsamtale om temaet.

Hvis eleven ikke har forberedt en presentasjon, brukes hele eksamenstiden på fagsamtale med utgangspunkt i temaet.

Dersom eleven ikke får vist nok kompetanse i faget innenfor gitt tema til å bestå eksamen, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.

Det er tillatt med notater på eksamen, men elevene oppfordres til å vise selvstendighet.

Vurdering    

Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for faget. Kompetansemålene skal ses i lys av teksten «Om faget» i læreplanen. Karakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og skal være en helhetsvurdering av elevens kompetanse slik den kommer frem på eksamen. Felles vurderingskriterier for Viken fylkeskommune legges ved oppgavesettet.    

Dersom eksamen innledes med en presentasjon, skal ikke et eventuelt produkt som er laget i forberedelsestiden vurderes i seg selv, men kompetansen eleven viser muntlig gjennom sin presentasjon på eksamensdagen skal vurderes i sammenheng med oppfølgingssamtalen og fagsamtalen.    

Sensur    

Karakter skal settes etter hver elev og formidles til elevene fortløpende. Eleven har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kompetansemålene i læreplanen og vurderingskriterier i faget.    

Generelle retningslinjer

Retningslinjer for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Læreplaner

Vurderingskriterier til muntlig eksamen i norsk 

Gjelder følgende fag:
NOR1269 Norsk Vg3 for studieforberedende utdanningsprogram
NOR1272 Norsk Vg3 for påbygging til generell studiekompetanse

Fagkunnskap og fagspråk - vektes 50 %

Vurderingskriterier til muntlig eksamen i norsk Vg3 - fagkunnskap og fagspråk
Beskrivelse av karakteren 2 Beskrivelse av karakteren 4 Beskrivelse av karakteren 6
Eleven viser noe relevant fagkunnskap. Eleven viser god refleksjon og relevant fagkunnskap. Eleven viser selvstendig refleksjon og presis og relevant fagkunnskap.
Eleven har en enkel tilnærming til språk og tekst og bruker noe fagspråk. Eleven har en utforskende og analytisk tilnærming til språk og tekst med god bruk av fagspråk. Eleven har en selvstendig, utforskende og analytisk tilnærming til språk og tekst med presis bruk av fagspråk.
Eleven belyser temaet ved å trekke inn noen relevante tekster. Eleven belyser temaet i dybden ved å trekke inn flere relevante tekster. Eleven belyser temaet i dybden ved å trekke inn et variert utvalg av relevante tekster.

Muntlig kommunikasjon - vektes 20 %

Vurderingskriterier til muntlig eksamen i norsk Vg3 - muntlig kommunikasjon
Beskrivelse av karakteren 2 Beskrivelse av karakteren 4 Beskrivelse av karakteren 6
Eleven samhandler og er i noen grad aktiv i fagsamtalen. Eleven samhandler og er aktiv i den faglige samtalen med relevante innspill. Eleven samhandler og er aktiv i den faglige samtalen med selvstendige og presise innspill.
Eleven er avhengig av notater. Eleven frigjør seg i stor grad fra notater og viser god selvstendighet. Eleven frigjør seg fra notater og viser høy grad av selvstendighet.
Eleven kan kommunisere og gjøre seg forstått til en viss grad tilpasset situasjon og formål. Eleven kommuniserer på en god måte tilpasset situasjon og formål. Eleven kommuniserer på en presis og nyansert måte som er tilpasset situasjon og formål.

Tekst i kontekst - vektes 15 %

Vurderingskriterier til muntlig eksamen i norsk Vg3 - tekst i kontekst
Beskrivelse av karakteren 2 Beskrivelse av karakteren 4 Beskrivelse av karakteren 6
Eleven plasserer i noen grad tekster i en kulturhistorisk eller retorisk kontekst og knytter dem i noen grad til egen samtid. Eleven plasserer og reflekterer over tekster i en kulturhistorisk eller retorisk kontekst og knytter dem til egen samtid på en god måte. Eleven plasserer og reflekterer over tekster i en kulturhistorisk eller retorisk kontekst og knytter dem til egen samtid på en presis og selvstendig måte.

Kritisk tilnærming til tekst - vektes 15 %

Vurderingskriterier til muntlig eksamen i norsk Vg3 - kritisk tilnærming til tekst
Beskrivelse av karakteren 2 Beskrivelse av karakteren 4 Beskrivelse av karakteren 6
Eleven vurderer i noen grad hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster og kilder har. Eleven vurderer kritisk hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster og kilder har. Eleven vurderer kritisk, nyansert og selvstendig hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster og kilder har.

Helhetlig kompetanse

Vurderingskriterier til muntlig eksamen i norsk Vg3 - helhetlig kompetanse
Beskrivelse av karakteren 2 Beskrivelse av karakteren 4 Beskrivelse av karakteren 6
Samlet sett viser eleven lav kompetanse. Samlet sett viser eleven god kompetanse. Samlet sett viser eleven svært god kompetanse.