Tilskudd til utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke om midler til etablering og utvikling av tilbud innen friskliv, læring og mestring. Søknadsfrist 10. april 2024.

Fylkeskommunen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet. 1,3 millioner kroner skal fordeles til kommunene i 2024. 

Hvem kan søke? 

Alle kommuner i Østfold kan søke. 

Slik søker du

Gå til søknadsskjema

Søknadsfrist: 10. april 2024.

Søknadsskjema er kun tilgjengelig i søknadsperioden.

Hva kan kommunen få støtte til?

  • Etablering eller videreutvikling av kommunal frisklivssentral
  • Etablering eller utvikling av frisklivs-, lærings og mestringstilbud

Målgruppe

Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Tilbudene skal fremme helse og livskvalitet, forbygge sykdom, tidlig intervensjon og bidra til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom. 

Ordningen skal stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Disse skal støtte målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om ikke-smittsomme sykdommer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse, og bruke ressursene i helse- og omsorgstjenesten bedre.

De kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudene skal sørge for forebyggende og helsefremmende tjenester av god kvalitet, og være en samarbeidspartner i kommunenes folkehelsearbeid.

Les mer om Frisklivssentralenes rolle i Helsedirektoratets veileder for kommunale frisklivssentraler.

Til søknaden

I kommunens søknad til fylkeskommunen må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene i regelverket skal oppfylles.

Ubrukte midler som søkes overført fra et år til et annet synliggjøres i rapportering for det gjeldende år. I tillegg må ubrukte midler synliggjøres i søknad for det påfølgende år.

Søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den vedkommende har delegert myndighet til. 

Helsedirektoratets standardvilkår for tilskudd

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav.

Ubrukte midler som søkes overført fra et år til et annet synliggjøres i rapportering for det gjeldende år. I tillegg må ubrukte midler synliggjøres i søknad for det påfølgende år.

Kommuner i Viken fylkeskommune som fikk midler utbetalt i 2023, skal rapportere til egen fylkeskommune innen 1. april 2024.

Søkere som får støtte fra Østfold fylkeskommune i 2024, skal rapportere innen 1. mars 2025.

Rapportering gjøres via eget rapporteringsskjema