Spillemidler til friluftslivsanlegg

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Østfold.

Hvem kan søke

Kommuner, idrettslag underlagt Norges idrettsforbund, friluftsorganisasjoner under Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjorden Friluftsråd kan søke om spillemidler til friluftsanlegg. Dette gjelder blant annet tilskudd til friluftsanlegg som for eksempel dagsturhytter, turveier, tur-/skiløyper og turstier, skilting og merking og sanitæranlegg i tilknytning til utendørs aktivitetsanlegg.

Fysisk tilrettelegging krever grunneiers tillatelse og som oftest en tillatelse fra kommunen. Hva slags tillatelser det er krav om, avhenger av hvor stort tiltaket er, så det er lurt å ta tidlig kontakt med kommunen hvis du er usikker.

Hvordan søker du

Søknadene sendes via kommunene. Kommunene har ulike søknadsfrister, men de er som regel i løpet av høsten. Ta tidlig kontakt med kommunen, da mange tiltak også må være forankret i kommunal plan for å kunne få tilskudd.

Friluftslivsanlegg vil prioriteres høyt med rask tildeling av spillemidler i Østfold. Friluftslivsanlegg har som regel mottatt midler ved første års søknad.