Tilskudd til friluftslivsaktiviteter

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet. Søknadsfristen er 1. desember.

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter, samt tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger. 

Deler av tilskuddet kan gå til innkjøp av utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene. 

Slik søker du om støtte

Søknad sendes til Østfold fylkeskommune via Miljødirektoratets søknadssenter.  

Søknadsfristen er 1. desember.

Om støtteordningen

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.