Tilskudd til sikring av friluftslivsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.  

Sikring av friluftslivsområder er med på å sørge for at allmennheten har tilgang på friluftslivsområder. Det er særlig områder med så stor bruk at det går ut over allemannsretten eller attraktive områder med særlige kvaliteter som sikres. Ved å sikre områder til friluftsliv skaffer det offentlige til veie arealer ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale).  

Søknadsfristen er 15. januar. 

Søknad sendes til Østfold fylkeskommune via Miljødirektoratets søknadssenter.