Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Fem barn på BMX-sykler - Klikk for stort bilde

Hvordan søke – og når er fristene? 

Alle søknader skjer via nettsiden anleggsregisteret.no.
Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

For å levere en best mulig søknad er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med egen kommune via servicetorget eller kulturkontoret.

Det er særlig viktig å merke seg:

 • Frist for søknad til kommunen fastsettes av den enkelte kommune.
 • Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar.
 • Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai.
 • Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 15. juli.

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlene til ordinære idrettsanlegg kan være

 • kommuner og fylkeskommuner 
 • idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
 • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
 • aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform – se bestemmelsene

Hva kan du søke tilskudd til?

 • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
 • kjøp og innredning av eksisterende anlegg
 • universell utforming av eldre idrettsanlegg

Sjekkliste for behovs- og bærekraftsvurdering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Fra og med søknadsåret 2023 er behovsvurdering et obligatorisk vedlegg for anlegget det søkes om tilskudd til. Viken fylkeskommune har i samarbeid med en rekke aktører utviklet et digitalt skjema for vurdering av behov. I skjemaet skal også anleggets tilnærming til FNs bærekraftsmål vurderes. Det er ikke obligatorisk for søkere å benytte denne løsningen. Det anbefales likevel da denne løsningen i de fleste tilfeller vil kunne gi søker et verktøy for planlegging, bygging og drift av anlegget. Skjemaet for behovs- og bærekraftsvurdering finner du her.

Kulturdepartementets har sammen med ulike organisasjoner og særforbund utviklet veiledere og målbøker for en rekke idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og øvrige anleggstyper. Besøk nettsiden og se om det finnes informasjon om den anleggstypen dere skal bygge / rehabilitere.

Du kan finne øvrig informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no.

Se også veivisere for anleggsutvikling, arealbruk og lokalisering i Østfold.

Kommunen og fylkeskommunen kan også bistå med hjelp til planleggingen dersom det er et særlig behov for dette.

Fylkeskommunen har følgende ansvarsområder