Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder av kulturhistorisk verdi

Eier du bygg eller anlegg innenfor et tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Har din kommune et definert tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Her kan du søke om tilskudd til brannsikring. Frist for å søke er 1. november. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til brannsikring av bestemte tette trehusområder. Tilskuddet gis fra statsbudsjettet for 2023 og 2024 kap. 1429 post 73.

Hvem kan motta tilskudd?

Målgruppen er kommuner og private eiere eller forvaltere. Kommunen er oftest den som søker om tilskudd og er da tiltakshaver på vegne av eierne. Det er Riksantikvaren som definerer hvilke områder dette gjelder.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til bygg og anlegg innenfor tette trehusområder av kulturhistorisk verdi, til tiltak som bidrar til at brann oppdages raskt, hindrer spredning og tilrettelegger for enkel slukking, herunder til å utarbeide brannsikringsplan.

Fylkeskommunen fastsetter tilskuddet ut fra følgende prioriteringer:

  1. den kulturhistoriske verdien til trehusområdene
  2. hvor tilgjengelig området er for brannvesenet, og risikoen for at en brann vil spre seg
  3. hvor effektive tiltakene anses å være for å oppdage, hindre spredning og slukke brann, særlig i områder der det er stor avstand til brannvesenet
  4. om det prøves ut nye metoder som har overføringsverdi til andre områder

Flere av kommunene med tette trehusmiljøer mangler eller har gamle/utdaterte brannsikringsplaner for disse områdene. Vi vil særlig oppfordre disse kommunene til å søke om midler til dette i 2024.

Slik søker du om tilskudd

Dere søker om tilskudd via digitalt søknadsskjema, på Riksantikvarens søknadsportal Digisak.

Søk tilskudd til brannsikring her

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.

Mer informasjon om tilskuddsordningen