Tilskudd til fartøy

Eier eller forvalter du et fredet eller vernet fartøy kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold. Frist for å søke er 1. november. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til at vernete og fredete fartøy kan bli vedlikeholdt og satt i stand etter antikvariske retningslinjer og bli benyttet som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling. Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere frivilliges kompetanse og innsats i verdiskaping lokalt og regionalt, og til å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy og fagmiljøer med slik kunnskap.

Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Eiere og forvaltere av verna og freda fartøy kan motta tilskudd fra posten. Med vernete fartøy menes i forskriften fartøy som er tildelt status som vernet etter søknad og særskilt avtale med Riksantikvaren. Med fredete fartøy menes i forskriften fartøy som er fredet etter kulturminneloven § 14 a.

Også organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor formålet med tilskuddsordninga, kan motta tilskudd.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til sikring, vedlikehold, istandsetting og restaurering av fredete og vernete fartøy. Eiere og forvaltere av fredete eller vernete fartøy kan få tilskudd. Det samme gjelder organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor tilskuddsordningens formål.

For tilskudd er det et vilkår at fartøyet har tilstrekkelig grunnlagsdokumentasjon til å kunne vurdere tiltakene det søkes tilskudd til. Med grunnlagsdokumentasjonen menes en oppdatert tilstandsvurdering, en teknisk-historisk dokumentasjonsrapport og en restaureringsplan. Dokumentasjonsrapporten og restaureringsplanen skal være godkjent av kulturmiljøforvaltningen.

Formålet med kravet til grunnlagsdokumentasjon er å sikre at arbeid på fredete og vernete fartøy gjøres på sikkert, dokumentert grunnlag slik at kulturminneverdier ivaretas. Videre er grunnlagsdokumentasjon vesentlig for å skaffe både eier, utførende verft/håndverker og forvaltningen forutsigbarhet omkring prosjektenes tekniske og antikvariske omfang. Grunnlagsdokumentasjonen skal sikre at fartøyeier, utførende verft/håndverker og forvaltning har et felles verktøy ved vurderinger omkring vedlikeholds-, utbedrings- og eventuelt restaureringsarbeid.

Kravet om grunnlagsdokumentasjon må stå i forhold til tiltaket som skal gjennomføres. Ulike typer tiltak som det kan gis tilskudd til medfører noe ulike krav til grunnlagsdokumentasjon. Kravet kan i mange tilfeller også avgrenses til å gjelde deler eller begrensede områder om bord i et fartøy. Tilskuddsmottaker kan bruke 10-15% av tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

Det gis ikke tilskudd til:
a. kostnader knyttet til dugnadsinnsats
b. reise og opphold
c. sertifiseringsutgifter som ikke kan defineres som antikvariske tiltak
d. administrative utgifter hos eier
e. museumsdrift eller -virksomhet

Krav til kompetanse

Prosjekterende og utførende foretak skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst to prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Som et alternativt eller supplerende krav til erfaring, kan det stilles krav om gjennomført relevant utdanning eller kurs.

Det kan lempes på kravene om referanseprosjekter og tidligere deltakelse med tilsvarende oppgaver, under forutsetning av at utførende foretak knytter til seg den nødvendige kompetansen fra andre aktører med relevant erfaring. Det skal i slike tilfeller opplyses hvilken kompetanse som blir tilknyttet prosjektet. Også denne kompetansen må dokumenteres.

Hvordan søke på tilskuddet?

Alle søknader om tilskudd til fartøy skal sendes inn digitalt hos digisak.
Det finnes hjelpetekster for feltene i søknadsskjemaet, men ta gjerne kontakt med oss i fylkeskommunen hvis du har spørsmål.

Frist for å søke er 1. november.

På Riksantikvarens nettsider finner du tips om hva en god søknad bør inneholde

Les mer om tilskuddsordningen her: Forskrift om tilskudd til fartøyvern